Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

תנאי שימוש

מאמר

הסכמה / שימוש באתר האינטרנט

השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.

השימוש באתר שאנו מעמידים לרשותכם אינו מהווה זכאות לשימוש עתידי בו. המערכת יכולה לשנות תכנים באתר, לעבד אותם, לקצר, להשלים ו/או למחוק אותם בכל עת לפי שיקול דעתה וללא הודעה מראש ואף להפסיק את הפעלת האתר לחלוטין.

השימוש באתר נעשה בכפוף לדין הגרמני.

תניית פטור

השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. אין המערכת אחראית על נזקים הקשורים לכניסה ו/או לשימוש באתר זה, למעט נזקים שיגרמו במזיד או מרשלנות חמורה של המערכת.


זכויות יוצרים

על כל התכנים, המידע והעיצובים המופעים באתר זה ובמיוחד טקסטים, תמונות וכל האלמנטים ותכנים של מולטימדיה חלות זכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות.

בדיקת תכנים באתר האינטרנט

תכנים עצמאיים

כל התכנים באתר נבדקו בקפידה. עם זאת, לא ניתן לשלול לחלוטין הופעת טעויות. לכן לא ניתן לתת ערובה לשלמותם, נכונותם ועדכניותם של תכנים. הנחיות משפטיות, המלצות או מידע הכלולים בתכנים הינם בלתי מחייבים. הם אינם מהווים יעוץ משפטי. במידה והתכנים בעמודי האתר הזה כוללים הנחיות משפטיות, הנחיות רשמיות, המלצות או מידע, הם הוכנו לפי מיטב ידיעתנו ובקפידה מרבית. אך במידה והתגלו סתירות או אי-התאמות יש להתייחס אך ורק לנוסח הרשמי והעדכני כפי שמתפרסם ע“י הגוף המוסמך לפרסמו.

תכנים של ספקים אחרים

אנחנו מקפידים מאוד בבחירת הקישורים שלנו, שמקורם בספקים מחוץ לתחום אחריותנו. בעת יצירת הקישורים לא ניתן היה לאבחן בשום תוכן בלתי חוקי. התכנים או העיצוב של דפי האינטרנט של גורמים אחרים (”LINKS“) שאנחנו מפנים אליהם באופן ישיר או עקיף אינם שלנו ואינם בשליטתנו. לכן איננו נושאים באחריות או ערבים לדיוקם או שלמותם של דפי האינטרנט אליהם אנו מפנים בהווה או בעתיד. האחריות על תכנים בלתי חוקיים, שגויים או חסרים חלה על הספק המפרסם אותם בלבד. הדבר חל על כל הקישורים שמופעים באתר שלנו, כמו גם על התכנים של כל צד ג' שמשולבים באופן טכני באתר ומסומנים בהתאם.

במידה והאתר מקושר עם מפות שמקורן בספקים חיצוניים, אין לפרש זאת בשום צורה כהבעת הזדהות עם הנתונים המופיעים בהן (שמות, קווי גבול וכדומה). איננו אחראים לאמיתות המידע ועדכנותו.

הודעה על שגיאות

המערכת פונה למשתמשים של אתר אינטרנט זה בבקשה להפנות את תשומת לבנו במקרה הצורך לתכנים בלתי חוקיים או שגויים מטעם גורם אחר (צד ג'), אליהם מפנים הקישורים. כמו כן אנו מבקשים להודיענו אם התכנים שלנו אינם מדויקים, מעודכנים, שלמים או מובנים. נא השתמשו לצורך זה בטופס שלנו ליצירת קשר.

הגנה על פרטיות

איסוף, עיבוד ושימוש בפרטים אישיים נעשה ע”י המערכת אך ורק על פי תנאי השימוש הכפופים להגנה על המידע.


לראש העמוד