Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

מחלקות בשגרירות

Abteilungen der Botschaft

Abteilungen der Botschaft, © Colourbox

19.02.2018 - מאמר

ניתן למצוא כאן סקירה של מחלקות השגרירות.

כאן תמצאו מידע אודות מבנה השגרירות והסבר, איך כל אחת מהמחלקות תוכל לסייע לכם.

המחלקה המדינית

המחלקה המדינית מעדכנת את ממשלת גרמניה בזמן אמת ובאופן מקיף על התפתחויות במדיניות הפנים והחוץ הישראליות. כמו כן, היא מספקת לשותפיה בארץ מידע על המצב הפוליטי בגרמניה. המחלקה גם מארגנת ביקורים של אורחים רמי דרג מגרמניה בישראל.

לשלוח דוא"ל

הנספחות הצבאית

הנספחות הצבאית מופקדת על הקשרים בין משרד ההגנה הגרמני ומשרד הביטחון הישראלי, כמו כן בין הצבא הגרמני, ה"בונדסוואר", והמערך הלוחם בארץ.

לשלוח דוא"ל

מחלקה לעניינים משפטיים וקונסולרים

המחלקה לעניינים משפטיים וקונסולרים הינה היחידה הגדולה ביותר בתוך השגרירות. כיוון שהיא עוסקת ומטפלת בתחומים מגוונים, מחלקה זו מהווה לעיתים קרובות מוקד ראשוני לפניות הציבור. המחלקה מונה כעשרים עובדים ומטפלת בבקשות להנפקת דרכון והליכים בנושא אזרחות, מנפיקה אשרות ומספקת ייעוץ לקוחות. בין תחומי העיסוק של המחלקה הקונסולרית נמנים גם היבטים משפטיים של נושאים משפחתיים כגון הודעה על לידת ילד והצהרות שם, אימות והוצאת מסמכים, כגון בקשה להנפקת צו ירושה, סיוע לגרמנים במצוקה ומתן סעד משפטי. המחלקה לעניינים משפטיים וקונסולרים גם עוקבת אחרי התפתחויות בתחום המדיניות המשפטית בישראל ומגבשת הערכות מצב בנושא.

לשלוח דוא"ל

המחלקה הכלכלית

המחלקה הכלכלית פועלת לקידום אינטרסים גרמנים במגזרים הישראלים השונים: כלכלה, מסחר, פיננסים וחקלאות. כמו כן מהווה המחלקה מוקד לפניות בכל הנושאים הקשורים בכלכלה בגרמניה. המחלקה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם לשכת המסחר ישראל-גרמניה.

לשלוח דוא"ל

המחלקה לקשרי מדע

המחלקה לקשרי מדע פועלת לקידום שיתוף הפעולה המדעי הגרמני-ישראלי ולקידום אינטרסים גרמנים במגזר הטכנולוגיה והמחקר בישראל. כמו כן מהווה המחלקה מוקד לפניות בכל הנושאים הקשורים במדע בגרמניה.

לשלוח דוא"ל

מחלקת התרבות

מחלקת התרבות מתאמת את מדיניות החוץ של גרמניה בענייני תרבות והשכלה בישראל. היא עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם גופים מפיצי תרבות, ובראשם מכון גתה.

לשלוח דוא"ל

המחלקה לעבודה ורווחה 

המחלקה למדיניות עבודה, בריאות ומדיניות חברתית מופקדת על הטיפול ביחסים הבילטראליים בתחומים אלה וקשרי הגומלין בין האגודים המקצועיים של שתי המדינות.

לשלוח דוא"ל

מחלקת העיתונות

מחלקת העיתונות נותנת מענה לפניות כלי התקשורת הישראלים בנוגע למדיניותה של גרמניה ועמדות ממשלת גרמניה. היא מעדכנת את הציבור הישראלי על גרמניה של היום וסוקרת את דיווחי התקשורת הישראלים.

לשלוח דוא"ל

לראש העמוד