Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ענייני ירושה

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

01.12.2017 - מאמר


בקשה למתן צו ירושה או מינוי מנהל עזבון  

Erbschein
Erbschein © Colourbox

מסמכים

ראשית יש למלא את טופס השאלון (ראה שוליים) להכנת דיון בצו הירושה בשלמותו ולשלוח אותו לשגרירות.

שאלון להכנת הדיון בצו ירושה (באנגלית)  

יש לשלוח את טופס השאלון בצירוף העתקים מצולמים של תעודות פטירה, תעודות לידה של כל האנשים המעורבים בתיק, תעודות נישואין ופסקי דין לגירושין, אם קיימים. אם קיים צו עקב פטירה (צוואה, חוזה חלוקת עזבון וכדומה), יש צורך להציג גם אותו.

אם צוואה כבר הוכרה על ידי בית משפט ישראלי או רשם לענייני ירושה, נא לצרף גם העתק פתיחת התיק ואת ההחלטה בנדון.

אם בית משפט לענייני ירושה בגרמניה או רשות אחרת (JCC, BADV) כבר מטפלים בתיק, נא להודיע את כתובת הגוף המטפל ואת מספר התיק או האסמכתה.

בית המשפט הגרמני המטפל במתן צו הירושה, זקוק לכל המסמכים בשפות זרות בצירוף תרגום נוטריוני לשפה הגרמנית. (בדרך כלל תרגום נוטריוני עם חותמת אפוסטיל של בית המשפט הישראלי המוסמך לטפל בתיק). מומלץ להעביר גם לשגרירות את המסמכים בצירוף תרגומים מתאימים כבר בתחילת התהליך למתן צו ירושה.

לאחר הצגת המידע / המסמכים הדרושים ניתן להכין את הבקשה למתן צו ירושה כולל התצהיר בשבועה ולתעד את התהליך בשגרירות בתאום פגישה מראש.

עלויות

עלות התעוד תלויה בגובה הערך הכספי של נכסי העזבון.

 

תחום שיפוט של בית המשפט לענייני ירושה בגרמניה (ראה סעיף 343 לחוקי המשפחה FamFG)

תחום השיפוט של בית המשפט לענייני משפחה בגרמניה נקבע על פי מקום המגורים של המוריש בעת מקרה הירושה; כאשר לא קיים מקום מגורים בגרמניה, בית המשפט המוסמך יהיה זה שבתחום שיפוטו שהה המוריש בזמן מקרה הירושה.

כאשר המוריש הינו אזרח גרמני ובעת מקרה הירושה לא היו לו מקום מגורים או מקום שהייה בגרמניה, בית משפט השלום בברלין שונהברג (Amtsgericht Schöneberg ) יהיה מוסמך לטפל במקרה. בית המשפט יכול להעביר את הטיפול בתיק לבית משפט אחר אם קיימות סיבות חשובות.

כאשר המוריש הינו אזרח זר שלא היה לו מקום מגורים או מקום שהייה בגרמניה בעת מקרה הירושה, כל בית משפט שבתחום שיפוטו נמצאים נכסי עזבון יכול לקבל סמכות לכל נכסי העזבון.ויתור על ירושה

 

Erbausschlagung
Erbausschlagung © Colourbox

לפי החוק הגרמני (ראה החל מסעיף 1942 בספר החוקים BGB) יכול יורש להסתלק מזכויותיו בעזבון רק תוך שישה שבועות, בהודעה לבית המשפט לענייני ירושה המוסמך לטפל בעזבון.

פרק הזמן יהיה שישה חודשים, אם מקום מגוריו האחרון של המוריש היה במדינה זרה או אם היורש נמצא במדינה זרה בתחילת התקופה. 

התקופה מתחילה במועד, בו נודע ליורש על קיום ונסיבות המקרה. אם נקרא היורש מכוח נסיבות של פטירה, לא תחל התקופה לפני הודעה רשמית על צו הירושה. 

ההודעה על הסתלקות מזכויות בעזבון נעשית בהודעה הנמסרת לבית המשפט לענייני ירושה המוסמך; ההודעה  תרשם רשמית בכתב בבית המשפט או תמסר כהודעה בכתב בליווי אימות רשמי למסמך. 

הורים, הפועלים כאפוטרופוסים לילדיהם הקטינים, חייבים שניהם למסור הסבר להסתלקות מעזבון הנעשית בשם ילדיהם. 

אם אין באפשרותך למסור את הצהרתך ישירות בבית המשפט לענייני ירושה המוסמך בגרמניה, ניתן לאמת את חתימתך בשגרירות. 

ויתור על ירושה למבוגרים

ויתור על ירושה לילדים

על מנת למסור הצהרה על הסתלקות מזכויות עזבון בשגרירות, הינכם צריכים לקבוע תור מראש. על מנת לקבוע תור, הינכם מתבקשים לפנות לדוא"ל:  info@tel-aviv.diplo.de 

הינך מתבקש להביא איתך את דרכונך ו/או תעודת הזהות שלך, כמו כן, במידה וקיים, מכתב(ים) מבית המשפט המוסמך לענייני ירושה – ואם יש – את תעודת הפטירה של המוריש. 

עלויות

התיעוד כרוך בתשלום. גובה התשלום נקבע עפ"י תקנון העלויות של משרד החוץ הגרמני (AABGebV) ומידע לגביו ניתן לברר בשגרירות במהלך הכנת הבקשה.

גם אימות החתימה על ויתור ירושה כרוך בתשלום.

ניתן לשלם במזומן או בכרטיס אשראי (ויזה או מאסטרקארד בלבד).לראש העמוד