Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

ענייני ירושה

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

01.12.2017 - מאמר

צו ירושה

Erbschein
Erbschein© Colourbox
על מנת לקבל שליטה בעיזבון בגרמניה, צריך להציג ככלל צו ירושה או תעודת קיום צוואה שניתנו בתיק הנדון על ידי בית משפט גרמני לענייני ירושה. הבקשה כוללת בין השאר תצהיר בשבועה. לכן יש צורך בתיעוד הבקשה  בבית המשפט לענייני ירושה המוסמך או אצל נוטריון בגרמניה או אצל פקיד קונסולרי אשר הוסמך לכך. ניתן לערוך תיעוד בשגרירות גרמניה בתל אביב לאחר הכנה מתאימה של התיק וקביעת תור מראש.

מסמכים דרושים

ראשית יש למלא בשלמותו את טופס השאלון המופיע בהמשך להכנת הדיון בצו הירושה ולשלוח אותו לשגרירות.

 להקליק כאן להורדת השאלון להכנת הדיון בצו ירושה (באנגלית)  

 נא לשלוח את טופס השאלון בצירוף העתקים מצולמים של תעודות פטירה, תעודות לידה של כל האנשים המעורבים בתיק, תעודות נישואין ופסקי דין לגירושין, במידה וקיימים. אם קיים צו עקב פטירה (צוואה, חוזה חלוקת עזבון וכדומה), יש להציג גם אותו.

 אם קיימת צוואה שכבר אושרה על ידי בית משפט ישראלי או רשם לענייני ירושה, נא לצרף גם העתק פתיחת התיק ואת ההחלטה בנדון.

 אם בית משפט לענייני ירושה בגרמניה או רשות אחרת (JCC, BADV) כבר מטפלים בתיק, מסרו את כתובת הגוף המטפל ואת מספר התיק או האסמכתא.

בית המשפט הגרמני המטפל במתן צו הירושה, זקוק בדרך כלל לכל המסמכים בשפות זרות בצירוף תרגום נוטריוני לשפה הגרמנית. (לחילופין, תרגום עם אישור נוטריוני בצירוף חותמת אפוסטיל של בית המשפט הישראלי המוסמך לטפל בתיק או על ידי מתרגם המוסמך לכך בגרמניה). מומלץ להעביר גם לשגרירות את המסמכים בצירוף תרגומים מתאימים כבר בתחילת התהליך למתן צו ירושה.

 לאחר הצגת המידע / המסמכים הדרושים ניתן להכין את הבקשה למתן צו ירושה כולל התצהיר בשבועה ולתעד את התהליך בשגרירות בתאום פגישה מראש.

עלויות

עלות עמלת התיעוד נקבעת לפי תקנון העלויות של משרד החוץ הגרמני (AABGebV)  ומגיעה לסכום של כ- 420 אירו, כאשר ניתן לברר מראש את הסכום המדויק. ניתן לשלם בש"ח לפי שער החליפין העדכני, במזומן או בכרטיס אשראי (ויזה או מאסטרקארד בלבד).

העמלה בנויה משני מרכיבים, הכנתו וביצועו של התיעוד. במידה ויוגש לשגרירות חוזה שהוכן ע"י עורך דין או נוטריון שרק צריך לחתום עליו, ניתן לוותר במקרה פרטני שכזה על העמלה עבור הכנת התיעוד.

 תחום שיפוט של בית המשפט לענייני ירושה בגרמניה

תחום השיפוט של בית המשפט בגרמניה נקבע על פי מועד מקרה המוות, מקום המגורים הקבוע של המוריש, אזרחותו של המוריש והשאלה, אם חלקים מהעיזבון נמצאים בגרמניה. השגרירות תשמח לסייע במקרה הצורך במתן מידע.

ויתור על ירושה

לפי החוק הגרמני (ראה החל מסעיף 1942 בספר החוקים BGB)  יכול יורש להסתלק מזכויותיו בעיזבון רק תוך שישה שבועות, בהודעה לבית המשפט לענייני ירושה המוסמך לטפל בתיק.

Erbausschlagung
Erbausschlagung© Colourbox

פרק הזמן יהיה שישה חודשים, אם מקום מגוריו האחרון של המוריש היה במדינה זרה או אם היורש נמצא במדינה זרה בתחילת התקופה. 

פרק הזמן הזה מתחיל במועד, בו נודע ליורש על קיום ונסיבות המקרה. אם נקרא היורש מכוח נסיבות של פטירה, לא יחל פרק הזמן לפני הודעה רשמית על צו הירושה. 

 הוויתור על זכויות בעיזבון נעשה בהודעה הנמסרת לבית המשפט לענייני ירושה המוסמך; ההודעה תירשם רשמית בכתב בבית המשפט או תמסר כהודעה בכתב בליווי אימות רשמי למסמך. 

 הורים, הפועלים כאפוטרופוסים לילדיהם הקטינים, חייבים שניהם למסור הסבר להסתלקות מעיזבון הנעשית בשם ילדיהם. 

 אם אין באפשרותכם למסור את התצהיר ישירות בבית המשפט לענייני ירושה המוסמך בגרמניה, ניתן לאמת את חתימתך בשגרירות. 

 להקליק כאן לפתיחת דוגמא של תצהיר ויתור ירושה עבור מבוגרים

להקליק כאן לפתיחת דוגמא של תצהיר ויתור ירושה עבור ילדים

  על מנת למסור תצהיר על הסתלקות מזכויות עיזבון בשגרירות, חייבים לקבוע תור מראש באמצעות דוא"ל

 בבואכם לשגרירות, הנכם מתבקשים להביא אתכם את דרכונכם ו/או תעודת הזהות שלכם, כמו כן, במידה וקיים, את המכתב מבית המשפט המוסמך לענייני ירושה – ואם יש – את תעודת הפטירה של המוריש. לאחר מכן עליכם לשלוח את התצהיר המאומת לבית המשפט לענייני ירושה בגרמניה תוך פרק הזמן הקבוע. 

עלויות עבור אימות חתימה בעת ויתור על ירושה

אימות החתימה כרוך בתשלום. גובה העמלה העומדת על 56,43 אירו נקבע עפ"י תקנון העלויות של משרד החוץ הגרמני (AABGebV) וניתן לשלם אותה בהתאם לשער החליפין העדכני בש"ח.

 ניתן לשלם במזומן או בכרטיס אשראי (ויזה או מאסטרקארד בלבד).

לראש העמוד