Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

מניעה וטיפול בהטרדה מינית

מאמר

משרד החוץ הגרמני על יותר מ- 220 נציגויותיו במדינות זרות ועם מועסקים מיותר מ- 150 מדינות מיישם רבגוניות בהווייתו. אנו מעריכים ומטפחים את גיוון הסגל שלנו. תופעות של חוסר כבוד ו/או זלזול כלפי עובדים או ביניהם, כמו גם קיפוח והטרדות מיניות נתקלות במלוא חומרת הדין.

זה כולל בין השאר מניעת ניצול, פגיעה או הטרדה מינית של סגל העובדים או במיזמים של משרד החוץ הגרמני ונקיטת פעולה מידית במקרה של דיווח על פגיעה מסוג זה. במידה ונודע לכם על ניצול, פגיעה או הטרדה מינית בקרב סגל העובדים או במיזמים של משרד החוץ הגרמני או אם נפלתם קורבן לכאלה, אנא פנו אל הלשכה לתלונות הציבור בנציגות גרמניה המוסמכת במקום מגוריכם באמצעות הטופס המצורף בהמשך.

הלשכה לתלונות הציבור מחויבת לבדוק כל תלונה ולעדכן את המתלוננים על תוצאות הבדיקה.

הלשכה לטיפול בתלונות הציבור בנושא הטרדות מיניות בנציגות גרמניה

לראש העמוד