Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

רנטה

Foto eines älteren Ehepaares beim Spaziergang

Älteres Ehepaar beim Spaziergang, © colourbox.com

מאמר

אישורי חיים  

מקבלי פנסיה בעלי מספר תעודת זהות ישראלי שמקום מגוריהם בישראל הינם חלק ממאגר מידע דיגטלי, והם פטורים מהגשה שנתית של אישור חיים . (לכן הם לא מקבלים יותר טפסים עבור "אישור חיים".) הסדר זה אינו כולל קצבת אלמן / אלמנה, שעבורה נדרשים להמציא אישור שנתי על המעמד האישי העדכני.

שילומי פיצויים – רנטה

מקבלי קצבאות שתשלומי הרנטה שלהם מגיעים מהאנובר, מינכן וסארבורג, משתתפים באופן אוטומטי בבדיקה דיגיטלית של מאגר הנתונים. לגבי ויסבאדן נדרשת הצהרה מתאימה שעדיין ניתן למסור גם היום. כל יתר המשרדים המטפלים בפיצויים, ברלין, דיסלדורף, פלבאך, המבורג, סארבריקן, ועידת התביעות וכו' עדיין ממשיכים לשלוח אחת לשנה אישורי חיים. 

חשוב: על מנת להבטיח את המשך תשלום הרנטה, חייבים להחזיר לרשות הפיצויים בדואר כל אישור חיים שנשלח אליך כשהוא מאושר ע"י הגורמים המוסמכים.

גורמים מוסמכים לאימות האישור 

אימות אישור  החיים נעשה בדרך כלל על ידי גורמים ממלכתיים ישראלים ורק במקרים חריגים על ידי השגרירות. 

בישראל ניתן לקבל את אימות האישור בלשכות מרשם האוכלוסין (משרד הפנים), משרד האוצר (הלשכה לעינייני פיצויים אישיים מחו"ל), נוטריון שאינו ולא היה מיופה הכח של האדם שזכאי לקבל את הקצבה, מנהלות הקיבוצים עבור החברים, לעיתים במוסד הפיננסי בו מתנהל חשבון הקצבה או במקרים חריגים בשגרירות גרמניה בתל אביב. 

השגרירות מנפיקה אישורי חיים רק בתאום תור מראש קביעת תור
שעות מענה טלפוני בנושא פיצויים / רנטה הינם בימים ג' וה' בין השעות 10:00 ל- 11:00

אישורי חיים עבור פנסיה סוציאלית ניתן לאמת גם בביטוח לאומי. אנא שימו לב להנחיות המופיעות בגב הטופס לאישור חיים. רשויות הפיצויים גם מקבלות אישור חיים באנגלית שהונפק ע"י משרד הפנים הישראלי. אישור כזה צריך לשלוח במקור בצירוף טופס אישור החיים שנשלח אליך אל המוסד המטפל ברנטה. 

לתשומת לבכם: האדם הזכאי לתשלום קצבה צריך להזדהות בשגרירות גרמניה ע"י הצגת תעודת זהות שלמה או דרכון בתוקף.

לראש העמוד