Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

תעודת יושר

Jemand zeigt mit dem Finger auf ein erweitertes Führungszeugnis

Führungszeugnis, © Stephan Jansen/dpa

01.12.2017 - Artikel

מעתה כל פנייה להנפקת תעודת יושר מחייבת קביעת תור מראש. קביעת התור מתבצעת אך ורק במערכת המקוונת לקביעת תורים, באתר השגרירות, בקישורית הנ"ל. אנא בררו קודם, אילו מסמכים עליכם להציג, לפני שתרשמו את עצמכם ברשימת התורים באמצעות המערכת לקביעת תורים של שגרירות גרמניה. הכניסה למערכת קביעת תורים נעשית באמצעות לחיצה על הקישורית המופיעה בהמשך.

כל אדם המתגורר מחוץ לגרמניה וגילו מעל 14 שנה, יכול להגיש בקשה להנפקת תעודת יושר פרטית או על פי בקשה של רשות ממלכתית (במקרה הצורך תונפק התעודה בליווי חותמת אפוסטיל). את הבקשה ניתן להגיש ישירות ברשות הרשם לפי הכתובת במשרד המשפטים הגרמני.

על מגיש הבקשה להוכיח את זהותו ובמידה ומדובר באפוטרופוס חוקי, את סמכותו החוקית. לא ניתן להגיש את הבקשה באמצעות מיופה כוח.

על הבקשה לכלול את כל הפרטים של מגיש הבקשה, שצריך לחתום עליה באופן אישי. בנוסף יש לציין את הכתובת למשלוח תעודת היושר. יש לאשר את פרטי מגיש הבקשה ואת חתימתו באימות רשמי.

אימות רשמי ניתן לקבל בשגרירות.

עלון מידע

טפסי בקשה

הקישורית הנ"ל מאפשרת כניסה למערכת קביעת התורים של שגרירות גרמניה, שם תוכלו להירשם בעצמכם ולבחור מועד:

גרסה גרמנית

גרסה אנגלית

לתשומת לבכם

אנשים המתגוררים בתחומי הרפובליקה הפדראלית של גרמניה חייבים להגיש את הבקשה להנפקת תעודת יושר בלשכת מרשם האוכלוסין במקום מגוריהם. לא ניתן לפנות ישירות למשרד המשפטים.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד המשפטים הגרמני www.bundesjustizamt.de

 

nach oben