Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

מניעת שחיתות

Korruption

Korruption, © colourbox

מאמר

מניעת שחיתות

על מנת להבטיח את תפקודו של השירות הציבורי, חלה חובה על הפקידים, למלא את תפקידם ללא משוא פנים, באופן הגון וללא הפקת תועלת אישית. התקנות למניעת שחיתות במנהלה הפדראלית בגרמניה מתאריך 30 ביולי 2004 (RL) קובעות את המסגרת החוקית ומגדירה את תפקידה של היחידה למניעת שחיתות בתחום עיסוקו של משרד החוץ הגרמני.

כוונתן של התקנות למניעת שחיתות הינן להציג מספר מועט של כללים ברורים ומובנים שיתנו לעובדים בשירות הציבורי הגרמני קו מנחה להתנהלות הגונת, ראויה ,ושקופה בכל פעולותיהם האדמיניסטרטיביות. יסודות אתיים וסירוב לשחיתות צריכים להיות מעוגנים היטב במודעותם של עובדי השירות הציבורי הגרמני. בין הנושאים החשובים במניעת השחיתות במשרד החוץ הגרמני נמנים הגברת המודעות של העובדים לנושא באופן כללי, הגנה מפני סכנות אפשריות הקשורות לשחיתות והקפדה יתרה על אמות מידה גבוהים מבחינה חוקית-מוסרית כחלק אינטגרלי של כל פעולה אדמיניסטרטיבית. 

תגמולים, מתנות אישיות או טובות הנאה נוספות

כלל היסוד אומר: אסור לקבלם!

יש הסדר ברור בשירות הציבורי הגרמני: לעובדים אסור לקבל תגמולים, מתנות או טובות הנאה אחרות בהקשר לביצוע תפקידם ללא הסכמת הגורמים הממונים עליהם.

מידע נוסף עומד לרשותכם בשפה האנגלית


תכנים נוספים

שגרירות גרמניה

דניאל פריש 3

תל אביב

מר ברנהרד שולץ

337 6931 3 972+

דאו''ל

לראש העמוד