Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

מידע עבור מבקשי מקלט מאוקראינה

Solidarität mit der Ukraine

Solidarität mit der Ukraine, © DPA

17.03.2022 - מאמר

בהמשך מפורט מי האנשים הזכאים לבקש מקלט זמני בגרמניה עקב המלחמה באוקראינה.


בהמשך מפורט מי האנשים הזכאים לבקש מקלט זמני בגרמניה עקב המלחמה באוקראינה, בשלב זה למשך שנתיים:

בעלי אזרחות אוקראינית, שמקום מגוריהם הקבוע לפני 24 בפברואר 2022 היה באוקראינה ובני משפחתם הקרובים;

חסרי נתינות ובעלי אזרחות של מדינה אחרת (שלישית) מאשר אוקראינה, שזכו למקלט בינלאומי או מקלט לאומי שווה ערך באוקראינה לפני 24 לפברואר 2022 ובני משפחתם הקרובים;

חסרי נתינות ובעלי אזרחות של מדינה אחרת (שלישית) מאשר אוקראינה, שיכולים להוכיח ששהו באוקראינה לפני 24 בפברואר 2022 על בסיס אשרת שהייה בלתי מוגבלת בתוקף, שניתנה להם על פי החוק האוקראיני, ושאין באפשרותם לשוב בבטחה ולאורך זמן לארץ או אזור מוצאם;

וכן בעלי אזרחות מדינה שלישית לא אוקראינים, אם ניתן להוכיח ששהו ב- 24 בפברואר 2022 באוקראינה על פי חוק ולא למשך תקופת שהייה קצרה זמנית ושאין באפשרותם לשוב בבטחה ולאורך זמן לארץ או אזור מוצאם.

ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור השהייה למקלט זמני לאחר הכניסה לגרמניה ברשות הזרים במקום המגורים או השהייה.

 

אשרה לכניסה לגרמניה

אנשים ששהו באוקראינה ב- 24.02.2022 יכולים לעת עתה להיכנס לגרמניה ללא אשרת כניסה (וויזה) ולשהות בגרמניה. בעלי אזרחות אוקראינית עם דרכון ביומטרי יכולים להיכנס לגרמניה ללא צורך באשרת כניסה. אולם גם בעלי אזרחות אוקראינית ללא דרכון ביומטרי יכולים לעת עתה להיכנס לגרמניה ללא אשרת כניסה ולשהות בגרמניה. העניין תקף גם אם באופן זמני לא שהו באוקראינה ב- 24.02.2022, אולם היו תושבי אוקראינה או מקום מגוריהם הקבוע היה באוקראינה ב- 24.02.2022. הדבר נכון גם לגבי מי שהוכר כפליט באוקראינה ברוח אמנת ג'נבה ולגבי אנשים שזכו למקלט בינלאומי או מקלט לאומי שווה ערך באוקראינה. גם בעלי אזרחות מדינה שלישית לא אוקראינים ששהו ב- 24 בפברואר 2022 באוקראינה יכולים לעת עתה להיכנס לגרמניה ללא אשרת כניסה ולשהות בגרמניה.

הסדר זה יהיה בתוקף תחילה עד ה- 23.05.2022.

לאזרחי מדינה שלישית, שמתגוררים באוקראינה על בסיס אשרת שהייה אוקראינית ושבני משפחתם הינם בעלי אזרחות אוקראינית, אולם לא היו באוקראינה ב- 24.02.2022, מומלץ לפנות למחלקת הוויזה בשגרירות לבדיקת המקרה שלהם לגופו של עניין.

מידע נוסף נימצה באתר:

https://www.germany4ukraine.de/

לראש העמוד