Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

דף מידע: הגשת בקשה להנפקת תעודת יושר משטרתית עם חותמת אפוסטיל למתגוררים מחוץ לגרמניה

21.02.2023 - מאמר

צעד 1: פנייה לשגרירות

על מגיש הבקשה להגיע למחלקה הקונסולרית בשגרירות גרמניה בתל אביב באופן אישי לשם אימות חתימתו על טופס הבקשה להנפקת תעודת יושר משטרתית בגרמניה. לשם כך על המבקש לתאם תור מראש באמצעות מערכת קביעת התורים המקוונת באתר האינטרנט של השגרירות.

יש להצטייד בתעודה רשמית מזהה עם תמונה (דרכון). העמלה עבור אימות חתימה הינה 34.07 אירו והיא תשולם בשקלים חדשים (מזומן, ויזה או מסטרקארד). יש להביא את טופס הבקשה לפגישה בשגרירות לאחר מילויו, אך טרם חתימתו.

צעד 2: העברת הבקשה

את הבקשה יש לשלוח בדואר ללשכת המשפטים הפדרלית.

לפני כן יש לבצע את ההעברה הבנקאית בגין העמלה עבור הנפקת תעודת יושר בסך 13 אירו ולצרף לבקשה קבלה על ההעברה הבנקאית.

צעד 3: קבלת חותמת אפוסטיל מהרשות הפדרלית לענייני חוץ (BfAA), הגוף המוסמך מ- 1.1.2023.

לשכת המשפטים הפדרלית תעביר את תעודת היושר לרשות הפדרלית לענייני חוץ לשם הוספת האפוסטיל.

את העמלה שגובה הרשות הפדרלית לענייני חוץ (BfAA) עבור חותמת האפוסטיל בסך 25 אירו יש לשלם לשליח במזומן בעת קבלת המשלוח (בגרמניה שיטת תשלום זו נקראת „תשלום בעת המסירה“ Per Nachnahme. סביר להניח שמקבל המשלוח יידרש לשלם סכום נוסף כעמלה על אופן תשלום זה, על מגיש הבקשה ליידע את מקבל המשלוח על כך).

תעודת היושר עם חותמת האפוסטיל מה- BfAA תשלח אך ורק בתוך גבולות גרמניה, לכן חובה לציין מען בגרמניה על גבי טופס הבקשה. (רצוי שהמבקש יידע את הממוען, איש הקשר שלו, שאליו תשלח התעודה).

צעד 4: העברת תעודת היושר על ידי איש הקשר בגרמניה למגיש הבקשה.

מידע נוסף ניתן לקבל באופן מקוון באתרי הרשויות הבאות. אנא הימנעו מפניות טלפוניות. עומד לרשות הפונים טופס פנייה מקוון:

לשכת המשפטים הפדרלית Bundesamt für Justiz
כתובת המשרד: Adenauerallee 99-103, 53113 Bonn
אתר: www.bundesjustizamt.de

הרשות הפדרלית לענייני חוץ Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten
כתובת המשרד: Kirchhofstraße 1-2, 14776 Brandenburg an der Havel
אתר: https://bfaa.diplo.de/bfaa-de/service/ApostillenundBeglaubigungen/apostille/2566120?view

טופס פנייה

לראש העמוד