Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

מידע לפי סעיף 13 של התקנון בנושא הגנה על פרטיות (DS-GVO)

מאמר

לצורך הנפקת דרכון, דרכון זמני או תעודת זהות משתמש משרד החוץ הגרמני בפרטים האישיים שלך. פרטים אישיים כוללים את כל המידע שמתייחס לאדם שזוהה או שניתן לזהותו כאישיות משפטית טבעית. על מנת לעדכן אותך על עיבוד הנתונים ולמלא את חובתנו לעדכון על פי סעיף 13 של התקנון בנושא הגנה על פרטיות, אנו מיידעים אותך כדלקמן:

1) האחראי על עיבוד הפרטים האישיים שלך לפי סעיף 4 מס' 7 בתקנון בנושא הגנה על פרטיות הינו משרד החוץ הגרמני כולל נציגויותיו מחוץ לגרמניה. במקרה שלך:
שגרירות גרמניה, השלושה 2, תל אביב 6706054
טלפון: 03-6931313
https://tel-aviv.diplo.de
מחלקת דרכון

2) ליצירת קשר עם הממונה על הגנה על פרטיות בנציגות בישראל:
רפאל ראום, שגרירות גרמניה תל אביב, ת.ד. 9149 תל אביב-יפו 6109101,
טלפון: 03-6931313
dsap-1@tela.auswaertiges-amt.de

 3) הפרטים האישיים שלך מעובדים לצורך הנפקת הדרכון שלך, אימותו, קביעת זהותו של בעל הדרכון/התעודה כמו גם לביצוע חוק הדרכונים/תעודות הזהות. הבסיס החוקי לעיבוד הינו הסעיפים 4 ו-6 פסיקה 2 בחוק הדרכונים והסעיפים 5,9 פסיקה 2 בחוק תעודות הזהות.

4) לפי סעיף 21 פיסקה 4 בחוק הדרכונים/ סעיף 23 פיסקה 4 בחוק תעודות הזהות ישמרו הפרטים האישיים שלך לכל היותר ל-30 שנה לאחר שהמסמך שהם מתייחסים אליו פג תוקף. לפי סעיף 16 פיסקה 2 בחוק הדרכונים/סעיף 26 פיסקה 2 בחוק תעודות הזהות ימחקו טביעות האצבעות שנשמרו בזמן הגשת הבקשה לכל המאוחר אחרי שהמסמך נמסר לך או נשלח אליך.

5) בתור מגיש בקשה עומדות לך בעיקרון הזכויות הבאות:
הזכות למידע (סעיף 15 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

הזכות לתיקון הפרטים (סעיף 16 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

הזכות למחיקת הפרטים (סעיף 17 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות), אלא אם הדבר מנוגד לתקנות בחוק הדרכונים או בחוק תעודות הזהות

הזכות להגבלת עיבוד הנתונים (סעיף 18 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

הזכות להעברת הפרטים (סעיף 20 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

הזכות להתנגד לעיבוד הנתונים (סעיף 21 בתקנון בנושא הגנה על הפרטיות)

6) בנוסף עומדת לכם הזכות להגיש תלונה על עיבוד הפרטים האישיים שלכם ברשות מפקחת על הגנה על פרטיות.  

7) במסגרת עיבוד הנתונים מועברים הפרטים האישיים שלך במקרה של הנפקת דרכון או תעודת זהות ליצרן המסמכים לצורך הפקת הדרכון. לפי סעיף 22 ובמשך בחוק הדרכונים/סעיף 24 בחוק תעודות הזהות רשות הדרכונים/תעודת הזהות רשאית להעביר נתונים מתוך רישום הדרכונים לגופים ציבוריים נוספים, אם וכאשר העניין נחוץ למילוי תפקידים שבאחריותו של הגוף המקבל.

לראש העמוד