Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

אישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית

Artikel 116 des deutschen Grundgesetzes

Artikel 116 des deutschen Grundgesetzes, © Auswärtiges Amt

01.02.2022 - מאמר

מידע על המשך החזקת האזרחות הגרמנית בעת רכישת אזרחות זרה

בהתאם לסעיף 25 לחוק האזרחות הגרמני, מאבדים אזרחים גרמנים אשר רוכשים אזרחות זרה על פי בקשתם עקרונית את אזרחותם הגרמנית באופן אוטומטי , אלא אם כן ניתן להם קודם לכן אישור בכתב על המשך החזקת האזרחות הגרמנית (תעודת המשך החזקה). מתן האישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית הינה החלטה לפי שיקול דעת.

 

חשוב לדעת: על אישור המשך החזקת האזרחות להיות בתוקף בעת רכישת האזרחות הזרה ואינו תקף רטרואקטיבית. כיוון שהוא נכנס לתוקף רק עם מסירת התעודה, אנא הקפידו להגיש בקשה להמשך החזקת האזרחות הגרמנית בעוד מועד לפני רכישת האזרחות הזרה.

אין צורך באישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית, כאשר:

1) האזרחות הזרה נרכשת באופן אוטומטי

רכישה אוטומטית של אזרחות זרה ללא הגשת בקשה אינה גוררת אחריה את איבוד האזרחות הגרמנית. כך למשל בעת רכישת אזרחות אחרת לפי ייחוס משפחתי, ללא צורך בהגשת בקשה או הצהרה בנדון. 

גם רכישת האזרחות הישראלית במסגרת העלייה לישראל עקרונית אינה מהווה רכישה על פי בקשה מבחינת גרמניה. לכן בדרך כלל אין יצורך באישור להמשך החזקת אזרחות גרמנית במקרה זה. 

עם זאת יש לשים לב:

אם בעבר סירבתם פעם אחת לקבל את האזרחות הישראלית במסגרת הליך העלייה לישראל (לפי סעיף 2 (ג) 2 לחוק האזרחות הישראלי) ולכן לא התאזרחתם באופן אוטומטי תוך שלושה חודשים מרגע הגשת הבקשה לקבלת תעודת עולה, ההסדר המיוחד הזה איננו תקף.

כיוון שהסכמת קבלת האזרחות הישראלית בשלב מאוחר יותר נחשבת כבקשה לרכישת אזרחות זרה, יש צורך בהגשת בקשה להמשך החזקת האזרחות הגרמנית בעוד מועד, אם אינכם רוצים לאבד את אזרחותכם הגרמנית.

2 ) מבקשים לרכוש את אזרחותה של מדינה החברה באיחוד האירופי או של שווייץ (החל מ- 28.08.2007)

מאז שנכנס לתוקפו שינוי של חוק האזרחות ב- 28.08.2007, אזרחי גרמניה אינם מאבדים עוד את אזרחותם הגרמנית, אם הם רוכשים את אזרחותה של אחת המדינות החברות באיחוד האירופי או של שווייץ לאחר מועד זה הנקוב בחוק. לכן מקרה זה אין צורך במתן אישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית וניתן להמשיך ולהחזיק באזרחות הגרמנית באופן אוטומטי.

עם זאת יש לשים לב שהדבר מתייחס רק לאנשים שרכשו את אזרחותם הזרה החל מתאריך זה. מי שרכש את אזרחותה של מדינה החברה באיחוד האירופי או של שווייץ לפני 28.08.2007, מבלי שביקש קודם לכן אישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית, איבד את אזרחותו הגרמנית לפי סעיף 25 באופן אוטומטי.

מידע מפורט על תהליך הגשת הבקשה ניתן למצוא באתר רשות המנהל הפדראלית, ה- "Bundesverwaltungsamt". לקבלת ייעוץ דרך השגרירות אנא פנה לכתובת הדוא"ל


לראש העמוד