Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

וויתור

Passport - Verzicht

Passport - Verzicht, © picture alliance

25.02.2022 - מאמר

אזרח גרמני יכול לוותר על אזרחותו הגרמנית אם הוא בעל אזרחויות רבות. התנאי לצעד זה הינו שבעקבותיו לא תהפוך לחסר נתינות.

אזרח גרמני יכול לוותר על אזרחותו הגרמנית אם הוא בעל אזרחויות רבות. התנאי לצעד זה הינו שבעקבותיו לא תהפוך לחסר נתינות. על מנת לוותר על האזרחות נדרשת הצהרה בכתב. יש להתייחס  למגבלות מסוימות בחוק.

אולם, הוויתור יקבל תוקף חוקי רק לאחר אישורו על ידי המוסדות המוסמכים  והנפקת תעודה מתאימה, שחייבת להימסר למגיש בקשת הוויתור. גרמנים החיים בישראל ומעוניינים לוותר על אזרחותם הגרמנית, יכולים לשלוח את בקשתם לרשות המנהל הפדראלית המוסמכת באמצעות שגרירות גרמניה.

 

מידע מפורט על תהליך הגשת הבקשה ניתן למצוא באתר רשות המנהל הפדראלית, ה- "Bundesverwaltungsamt". לקבלת ייעוץ דרך השגרירות אנא פנה לכתובת הדוא"ל:


לראש העמוד