Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

איבוד האזרחות הגרמנית

Deutscher Reisepass, ungültig

Deutscher Reisepass, ungültig, © DPA

01.02.2022 - מאמר

הסיבה השכיחה ביותר לאיבוד האזרחות הגרמנית הינה קבלת אזרחות זרה בעקבות הגשת בקשה אישית יזומה.

איבוד מכוח קבלת אזרחות זרה

הסיבה השכיחה ביותר לאיבוד האזרחות הגרמנית הינה קבלת אזרחות זרה בעקבות הגשת בקשה אישית יזומה. רכישה אוטומטית של אזרחות זרה מכוח לידה בדרך כלל אינה משפיעה על מעמד האזרחות הגרמנית. מאז 28.08.2007, כאשר נכנס לתוקפו שינוי בחוק האזרחות הגרמני, אזרח גרמני גם אינו מאבד את אזרחותו אם הוא רוכש את אזרחותה של מדינה החברה באיחוד האירופי או של שווייץ לאחר אותו תאריך.

 מידע מפורט על כך נמצא בעלון המידע של רשות המנהל הפדראלי, ה- "Bundesverwaltungsamt"

גם העלייה לישראל ורכישת האזרחות הישראלית הכרוכה בכך יכולות בתנאים מסוימים להביא לידי איבוד האזרחות הגרמנית. לכן מומלץ ליצור קשר עם השגרירות לפני הגשת בקשה לוויזה לעלייה או אישור עלייה או נקיטת צעדים כלשהם הקשורים לתהליך העלייה. במידת הצורך ניתן אז להגיש בקשה לקבלת אישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית דרך שגרירות גרמניה, לפני שרוכשים את האזרחות הישראלית.  

במקרים  של איבוד האזרחות הגרמנית בעקבות רכישת אזרחות זרה, ניתן להגיש בקשה להתאזרחות מחדש בתנאים מסוימים. מידע נוסף על כך נמצא כאן

איבוד מכוח גיוס לצבא זר 

החל מ- 1 בינואר 2000, אזרח גרמני המתגייס מרצונו החופשי לצבא או ארגון מזוין דומה של מדינה זרה, שהוא מחזיק באזרחותה, מאבד את האזרחות הגרמני לפי סעיף 28 לחוק האזרחות הגרמני.

סיבה זו לאיבוד נגעה במיוחד לבעלי אזרחות כפולה גרמנית-ישראלית, שהתחייבו מרצונם החופשי לשרת בישראל מעבר לתקופת שירות החובה הקבועה בחוק (3 שנים לגברים ושנתיים לנשים) בין ה- 1 בינואר 2000 וה- 5 ביולי 2011, מבלי שקיבלו הסכמה מראש למהלך זה בהתאם לסעיף 28 לחוק האזרחות הגרמני. כך הם איבדו באופן אוטומטי את אזרחותם הגרמנית. איבוד האזרחות הגרמנית נכנס לתוקף במועד כניסתו של האדם לשירות הוולונטרי ( כגון שירות קבע). ניתן היה למנוע את איבוד האזרחות רק אם התקבלה הסכמת הרשויות הגרמניות המוסמכות לפני תחילתו של השירות הוולונטרי.

החל מ- 6 ביולי 2011 נחשבת ההסכמה הנדרשת לפי סעיף 28 לחוק האזרחות הגרמני לבעלי אזרחות כפולה גרמנית-ישראלית כאישור שניתן אוטומטית. בהתאם לכך, בעלי אזרחות כפולה גרמנית-ישראלית שהחלו את שירותם לאחר מועד זה אינם מאבדים עוד את אזרחותם. אין יותר צורך בהגשת בקשה לקבלת ההסכמה על פי סעיף 28 לחוק האזרחות מאז 6 ביולי 2011.

במקרים של איבוד האזרחות הגרמנית בעקבות שירות צבאי וולונטרי, ניתן לבקש התאזרחות מחדש בתנאים מסוימים. מידע נוסף נמצא כאן.  

איבוד מכוח ויתור 

אזרח גרמני רשאי לוותר על אזרחותו, אם הינו בעל אזרחויות מרובות. הוויתור יכנס לתוקפו עם מסירת תעודת הוויתור המתאימה. מידע נוסף נמצא כאן.

 איבוד מכוח אימוץ 

החל מתאריך 01.01.1977, גם אימוץ של ילד גרמני ע"י הורים שהינם אזרחים זרים עלול לגרור את איבוד האזרחות הגרמנית. כיוצא בזה, ילדים שאומצו לפני תאריך זה ע"י הורים בעלי אזרחות זרה, לא איבדו את אזרחותם ככלל. לפרטים נוספים, אנא פנה לכתובת הדוא"ל

 איבוד מכוח נישואין 

נשים גרמניות, שנישאו לאזרח זר לפני ה- 23.05.1949, איבדו את אזרחותן הגרמנית, גם אם כתוצאה מכך נותרו חסרות נתינות. נשים גרמניות, שנישאו לאזרח זר בין התאריכים 23.05.1949 ו- 31.03.1953, איבדו את אזרחותן הגרמנית אך ורק אם כתוצאה מכך לא נותרו חסרות נתינות.

מאז ה- 01.04.1953 נישואין לאזרח זר אינם מהווים יותר עילה לאיבוד האזרחות.

במקרים  של איבוד האזרחות הגרמנית בעקבות נישואין,  ניתן לבקש התאזרחות מחדש בכפוף לתנאים מסוימים. מידע נוסף נמצא כאן


איבוד מכוח הסדרת מעמד חוקי / הכרת חוקיות 

ילד שנולד מחוץ למסגרת הנישואין והוריו התחתנו לאחר מכן, קיבל מעמד של ילד חוקי, כמו ילד שנולד במסגרת הנישואין. ילדים שנולדו בעבר לאם גרמניה ואב שהוא אזרח זר איבדו בדרך זו באמצעות הסדרת מעמדם החוקי, הנקרא גם "הכרת חוקיות" את אזרחותם הגרמנית באופן אוטומטי.

בית הדין הגבוה הגרמני לענייני מנהל בלייפציג קבע בפסק דינו מתאריך 29.11.2006, כי הוראות החוק לאיבוד האזרחות הגרמנית במקרים של הסדרת מעמד חוקי ע"י אזרח זר, אינן תקפות יותר ולא ניתן להחילן למפרע מ- 01.04.1953. כיוצא בזה, ילדים שנולדו לאם גרמניה מחוץ לנישואין ושאב בעל אזרחות זרה הסדיר את מעמדם החוקי לאחר ה- 31.03.1953, לא איבדו את אזרחותם הגרמנית.

 

לגבי ילדים שמעמדם החוקי הוסדר לפני מועד זה קיימת מאז 20.08.2021 האפשרות, לקבל בחזרה את אזרחותם הגרמנית באמצעות הצהרה פשוטה. מידע נוסף נמצא כאן.  

איבוד מכוח שהייה מחוץ לגרמניה לפני 1914

 במקרים של שהייה מתמשכת של מעבר ל- 10 שנים מחוץ לגרמניה, אזרחי גרמניה היו חייבים להירשם עד לשנת 1914 ב"רשימת הקונסוליה" (מרשם התושבים הגרמנים באותו מחוז מנהלי). אם לא נענו לדרישה זו, גרר הדבר את איבוד האזרחות הגרמנית באופן אוטומטי. סיבה זאת לאיבוד האזרחות הינה בעלת משמעות מכרעת עבורך, אם אבי המשפחה שלך, עליו הנך מתכוון) לבסס את טענתך לאזרחות גרמנית,  היגר מגרמניה לפני שנת 1904 ולא נרשם ברשימת הקונסוליה. אם כך היה, הרי שאיבד את אזרחותו הגרמנית באופן אוטומטי לאחר שהייה בת 10 שנים מחוץ לגרמניה ולכן לא יכול היה להנחיל את אזרחותו לדורות הבאים.

לראש העמוד