Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

אימות

Staatsangehörigkeitsausweis

Staatsangehörigkeitsausweis, © Ute Grabowsky / photothek.net

01.02.2022 - מאמר

במקרים, בהם לא ברור אם קיימת אזרחות גרמנית, או כאשר הנך נדרש ע"י רשות ממשלתית גרמנית להציג אותה (למשל במסגרת קבלת קביעות בשירות המדינה), ייתכן ויצטרכו להגיש בקשה לתעודה המעידה על אזרחותך.

במקרים, בהם לא ברור אם קיימת אזרחות גרמנית, או כאשר הנך נדרש ע"י רשות ממשלתית גרמנית להציג אותה (למשל במסגרת קבלת קביעות בשירות המדינה), ייתכן ותצטרכו להגיש בקשה לקבלת תעודה המעידה על האזרחות - תעודת אזרחות.

במהלך הבירור, אם קיימת אזרחות גרמנית, בודקת רשות המנהל הפדראלי, ה- "Bundesverwaltungsamt", אם הינך בעל/ת אזרחות גרמנית. אם ניתן לאמת את קיום האזרחות הגרמנית, מנפיקים לך תעודה המעידה על אזרחותך – המכונה תעודת אזרחות. הליך האימות כרוך בתשלום.

מידע מפורט על הליך הגשת הבקשה ניתן למצוא באתר רשות המנהל הפדראלי, ה- "Bundesverwaltungsamt" (XXX). לקבלת ייעוץ דרך השגרירות, נא למלא את השאלון הנ"ל ולשלוח אותו אלינו.

 שאלוןלראש העמוד