Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

רכישת האזרחות הגרמנית

Foto eines lachenden Babys

Foto eines lachenden Babys, © www.colourbox.com

01.02.2022 - מאמר

בעקרון צאצא של אזרחים גרמנים רוכש עם לידתו באופן אוטומטי את האזרחות הגרמנית אולם בעבר היו קיימות הוראות שונות לקבוצות מסוימות. הסקירה תובא בהמשך.

 רכישה על פי "עקרון המוצא המשפחתי"

 בעקרון צאצא של אזרחים גרמנים רוכש עם לידתו באופן אוטומטי את האזרחות הגרמנית אולם בעבר היו קיימות הוראות שונות לקבוצות מסוימות. הסקירה תובא בהמשך.

 ילדים שנולדו במסגרת נישואין

 ילדים שנולדו במסגרת נישואין לאב גרמני רכשו ועודם רוכשים את האזרחות אוטומטית עם לידתם.
 ילדים שנולדו במסגרת נישואין לאם גרמניה יכולים לרכוש את האזרחות הגרמנית באופן אוטומטי וללא סייג רק החל מ- 01.01.1975. בין ה- 01.01.1964 וה- 31.12.1974, ילדים אלה רכשו את האזרחות הגרמנית דרך מוצא אמם רק במקרה ואחרת היו נותרים חסרי נתינות.
ילדים שנולדו לפני מועד זה לא רכשו את האזרחות הגרמנית. אולם, בין 01.01.1975 ו- 31.12.1977 הייתה קיימת אפשרות של רכישת האזרחות על ידי מתן תצהיר בדיעבד.

חדש: באמצעות החוק הרביעי לשינוי חוק האזרחות הגרמני אשר נכנס לתוקפו ב- 20.08.2021 נוצרה זכות הצהרה חדשה (לפי סעיף 5 לחוק האזרחות הגרמני) לתקופה של  10 שנים. מידע נוסף נמצא כאן.

 ילדים שנולדו מחוץ למסגרת נישואין

 ילדים שנולדו לאם גרמניה מחוץ לנישואין רכשו ורוכשים את האזרחות הגרמנית באופן אוטומטי עם לידתם. אם ההורים באו בברית הנישואין בשלב מאוחר יותר, שימו לב לפירוט בנושא ההכרה בחוקיות.
 ילדים שנולדו לאב גרמני מחוץ לנישואין רוכשים את האזרחות הגרמנית רק מאז  01.07.1993, בתנאי שניתנה הצהרת אבהות או נערכה הכרת אבהות לפני שמלאו להם 23 שנים. ילדים שנולדו לפני תאריך זה יכלו לרכוש את האזרחות בתנאים מסוימים באמצעות הצהרה. אפשרות זו הייתה מוגבלת למי שמקום מגוריהם הרשמי הקבוע בעת ההצהרה היה ברפובליקה הפדראלית של גרמניה והיה צריך להתבצע לפני שמלאו להם 23 שנים.

חדש: באמצעות החוק הרביעי לשינוי חוק האזרחות הגרמני אשר נכנס לתוקפו ב- 20.08.2021 נוצרה זכות הצהרה חדשה (לפי סעיף 5 לחוק האזרחות הגרמני) לתקופה של  10 שנים. מידע נוסף נמצא כאן.

 אי רכישה מכוח לידה מחוץ לגרמניה / "חתך בין-דורי"

ילדים שנולדו מחוץ לגרמניה, שהוריהם הגרמנים, כלומר אביהם או אמם אזרחי גרמניה, שנולדו בעצמם מחוץ לגרמניה לאחר 31.12.1999, ובעת שנולד ילדם מתגוררים דרך קבע מחוץ לגרמניה, בעיקרון אינם רוכשים את האזרחות הגרמנית מכוח לידתם, אם מכוח לידתם הם רוכשים אזרחות זרה.
רק במקרה וההורים מגישים בקשה לתיעוד ורישום הלידה במרשם הלידות תוך שנה מלידת ילדם בלשכה למרשם אוכלוסין (Standesamt) או בנציגות גרמניה בחו"ל המוסמכות, יזכה הילד/ה לרכישת האזרחות הגרמנית רטרואקטיבית מיום לידתו/ה.
מידע על תהליך תיעוד בדיעבד של הלידה (הודעה על לידה) נמצא כאן

צאצאיהם של אזרח/ית גרמני/ה, אשר התאזרחו על סמך סעיף 116, פסקה  II, משפט 1,  לספר החוקים  GG או סעיף 15 לחוק האזרחות במסגרת פיצויים בתחום חוק האזרחות, אינם נכללים בתקנות "החתך הבין-דורי".

 אם עדיין אין בידך / בידי ילדך תעודה מזהה גרמנית או תעודה המעידה על אזרחות גרמנית, אך אתם יוצאים מתוך הנחה שרכשתם / ילדכם רכש את האזרחות הגרמנית מכוח ייחוס משפחתי, יש באפשרותכם למלא את השאלון הנ"ל לבדיקת המקרה:
שאלון

מידע על תהליך בדיקת קיום אזרחות גרמנית והנפקת תעודה המעידה על אזרחות גרמנית, נמצא כאן

 רכישה מכוח אימוץ

 החל מתאריך 01.01.1977 קיימת האפשרות שהאזרחות הגרמנית נרכשה גם מכוח אימוץ ע"י הורה גרמני.

 לגבי ילדים שהורה גרמני אימץ בין ה- 01.01.1959 וה- 31.12.1976, הייתה אפשרות לרכוש את האזרחות הגרמנית בתנאים מסוימים, באמצעות הצהרה. הזכאות למתן ההצהרה הסתיימה בתאריך ה- 31.12.1979.

רכישה מכוח התאזרחות

 בהמשך יפורטו כאן האפשרויות לרכישת האזרחות הגרמנית על ידי התאזרחות. לבדיקת מקרה פרטני לגופו של עניין  ניתן למלא את השאלון המצ"ב ולשלוח לשגרירות.

לתשומת לבכם: ההחלטה הסופית אינה מתקבלת בשגרירות, אלא ברשות הממשלתית בגרמניה האחראית לטפל בנושא אזרחות הנקראת  Bundesverwaltungsamt. השגרירות יכולה להנחות אתכם ולהעביר את בקשתכם לרשות המתאימה, ה-  Bundesverwaltungsamt.

שאלון

 סעיף II 116 לספר החוקים  GG

 הוראות מיוחדות חלות על נרדפי המשטר הנאצי, מהם נשללה האזרחות הגרמנית בין ה- 30.01.1933 ל- 08.05.1945 על רקע השקפות פוליטיות, גזע או דת. אנשים אלה וצאצאיהם זכאים בנסיבות מסוימות להתאזרחות לפי סעיף 116 פסקה 2 לחוק היסוד  GG במסגרת הסדר הפיצויים. 

זכאות זו עומדת על פי חוק לכל אחד ואחת מהצאצאים בנפרד, כך שלמשל נכד או נכדה יכולים להגיש בקשה להתאזרחות, מבלי שהאב/ האם ו/או הסבא / הסבתא הגישו בקשה כזאת. 

מידע מפורט על כך ניתן למצוא באתר הרשות הממשלתית  Bundesverwaltungsamt. לקבלת ייעוץ דרך השגרירות, אנא מלאו את השאלון המופיע בקישורית לעיל.

 חדש: עם החלטת בית הדין החוקתי הפדראלי מה- 20.05.2020  BVR 2628/18 – – 2 הורחב מעגל הזכאים לפי סעיף 116/II/1 לחוק היסוד  GG.

 מעכשיו נחשבים כצאצאים לפי סעיף 116/II/1 חוק היסוד  GG גם:

-ילדים שנולדו במסגרת נישואין לפני ה-01.04.1953 לאימהות גרמניות שאזרחותן נשללה מהן בכפיה ואבות שאינם אזרחים גרמניים
-ילדים שנולדו מחוץ למסגרת נישואין לפני ה- 01.07.1993 לאבות גרמניים שאזרחותם נשללה מהם בכפיה ואימהות שאינן אזרחיות גרמניות. 

פונים העונים על הקריטריונים הנ"ל ובקשתם להתאזרחות לפי סעיף 116/II/1 לחוק היסוד  GG נדחתה בעבר לפי החוק שהיה בתוקף באותם הימים, רשאים להגיש בקשה מחודשת באופן בלתי רשמי. השגרירות תשמח לסייע להם בהגשת הבקשה.

 סעיף 15 לחוק האזרחות

 באמצעות החוק הרביעי לשינוי חוק האזרחות הגרמני שנכנס לתוקפו ב- 20.08.2021 נוצרה זכאות חוקית חדשה להתאזרחות עבור אנשים שאיבדו את אזרחותם הגרמנית בעקבות הרדיפה הנאצית או כלל לא קיבלו את האזרחות בשל כך, ושאין להם זכאות קודמת על פי סעיף 116 / II לחוק היסוד (סעיף 15 לחוק האזרחות). זכאות זו עומדת גם לכל צאצאיהם של זכאים אלה.
 הזכאות להתאזרחות  על פי סעיף 15 לחוק האזרחות חלה על אנשים שנרדפו בין ה- 30.01.1933 ל- 08.05.1945 על רקע השקפות פוליטיות, גזע או דת, ולכן ויתרו על אזרחותם הגרמנית, איבדו אותה או לא הצליחו לרכוש אותה:

 -אנשים שוויתרו על אזרחותם הגרמנית או איבדו אותה לפני 26.02.1955, למשל מכוח רכישת אזרחות אחרת, שחרור עפ"י בקשה או נישואין לאזרח זר
-אנשים שנמנעה מהם רכישת אזרחות גרמנית בדרך חוקית בעקבות נישואין, הכרה חוקית  או התאזרחות של בני קבוצת לאום גרמנית
 -אנשים שלא התאזרחו לאחר הגשת בקשת התאזרחות או באופן כללי נמנעה מהם התאזרחות שהייתה אחרת אפשרית עם הגשת בקשה, או
-אנשים שעזבו את מקום מגוריהם הקבוע בגרמניה או איבדו אותו, אם נוסד לפני 30.01.1933 או במקרה של ילדים אף לאחר מועד זה.

 מידע מפורט על כך ניתן למצוא באתר הרשות הממשלתית  Bundesverwaltungsamt. לקבלת ייעוץ דרך השגרירות, אנא מלאו את השאלון המופיע בקישורית לעיל. 

התאזרחות חוזרת של גרמנים לשעבר

 גרמנים לשעבר, שאיבדו את אזרחותם הגרמנית יכולים לרכוש אותה מחדש בתנאים מסוימים לפי סעיף 13 לחוק האזרחות. מידע על נסיבות אפשריות לאיבוד האזרחות נמצא כאן.

 מידע מפורט על כך ניתן למצוא באתר הרשות הממשלתית  Bundesverwaltungsamt. לקבלת ייעוץ דרך השגרירות, אנא מלאו את השאלון המופיע בקישורית לעיל.

 התאזרחות לפי שיקול דעת

 התאזרחות של אדם שמקום מגוריו הקבוע נמצא מחוץ לגרמניה נחשבת כמקרה חריג בחוק האזרחות הגרמני. התאזרחות של אדם המתגורר במדינה זרה לפי סעיף 14 לחוק האזרחות הגרמני נתונה לשיקול דעתה של הרשות הממשלתית Bundesverwaltungsamt. רשות זו בודקת, אם יש תועלת לגרמניה, לאזרח אותך לפנים משורת הדין, למרות שהנך מתגורר בארץ זרה.

 אין זכות להתאזרחות כזאת. במקרים אלה, תנאי הסף הדרושים להתאזרחות של אנשים שאינם חיים בגרמניה הינם גבוהים במיוחד.

מידע מפורט על כך ניתן למצוא באתר הרשות הממשלתית  Bundesverwaltungsamt.

 רכישה באמצעות הצהרה

 ילדים שנולדו לאם גרמניה במסגרת נישואין לפני 01.01.1975, כמו כן ילדים שנולדו לאב גרמני מחוץ למסגרת הנישואין לפני 01.07.1993 לא יכלו לרכוש את האזרחות הגרמנית עם לידתם. עבור שתי קבוצות אלה היו קיימות בעבר אפשרויות לרכישת האזרחות ע"י מתן הצהרה בדיעבד.

 עם כניסתו לתוקף של החוק הרביעי לשינוי חוק האזרחות הגרמני ב- 20.08.2021 נוצרה זכות הצהרה חדשה (סעיף 5 לחוק האזרחות) לתקופה של  10 שנים, עבור הילדים שנולדו להורה גרמני לאחר כניסתו לתוקף של חוק היסוד ב- 23.05.1949, אשר הופלו על רקע מגדרי בעת לידתם עקב ההנחיות שהיו תקפות באותם ימים בגרסת חוק האזרחות דאז (RuStAG), ולכן לא יכלו לרכוש את האזרחות הגרמנית עם לידתם. זכות זו מאפשרת להם לקבל את האזרחות הגרמנית באמצעות הצהרה פשוטה בפני הרשות המוסמכת בנושא אזרחות. הזכות לרכישת האזרחות הגרמנית באמצעות הצהרה עומדת גם לצאצאיהם של אותם אנשים.

 עם חוג הזכאים נמנים אנשים אשר נולדו לאחר 23.05.1949 והם:

-ילדים של הורה גרמני שלא רכשו את האזרחות הגרמנית עם לידתם (ילדים שנולדו לפני 01.01.1975 במסגרת נישואין לאם גרמנייה ואב שהוא אזרח זר, כמו כן ילדים שנולדו מחוץ למסגרת הנישואין לפני 01.07.1993 לאב גרמני ואם בעלת אזרחות זרה),

-ילדים אשר נולדו לאם שאזרחותה הגרמנית נשללה ממנה לפי סעיף 17, מס' 6 לחוק האזרחות דאז RuStAG – לפני 01.04.1953,  עקב נישואיה לאזרח זר לפני לידת ילדם, 

-ילדים שאבדו את אזרחותם הגרמנית שנרכשה עם לידתם ע"י הכרה חוקית ומוכרת על פי החוק הגרמני, פרי יוזמתו של אזרח זר, לפי סעיף 17, מס' 5, של חוק האזרחות דאז RuStAG  לפני 01.04.1953,

 - כמו כן צאצאיהם של הילדים לפי הפירוט בשלושת הסעיפים הקודמים.

אנשים, אשר מקום מגוריהם הקבוע נמצא מחוץ לגרמניה, יכולים להגיש את ההצהרה ישירות ברשות המנהל הפדראלי, ה- "Bundesverwaltungsamt"או בנציגות גרמניה המקומית המוסמכת. ההצהרה תכנס לתוקף ברגע שתתקבל ברשות המוסמכת לענייני אזרחות (כלומר במקרה של מגורים מחוץ לגרמניה ברשות המנהל הפדראלי, ה- "Bundesverwaltungsamt"  ולא בשגרירות), אם התקיימו תנאי הסף הנוספים.

הודעה למצהירים על רכישת אזרחות גרמנית על פי סעיף 5 של חוק הלאום (StAG):

רכישת האזרחות הגרמנית תקפה מהמועד שבו הצהרתך התקבלה בסניף רשות המנהל הפדרלית המוסמך (BVA) בקלן. מועד זה לא ידוע לשגרירות, וברוב המקרים גם לא לך. מועד רכישת האזרחות הגרמנית בפועל ייוודע לשגרירות ו/או לך, רק לאחר קבלת התעודה על רכישת האזרחות באמצעות הצהרה. על סמך הניסיון שלנו, פרק הזמן בין המועד בו רשות המנהל הפדרלית מקבלת את ההצהרה, ומועד הנפקת ומשלוח התעודה לשגרירות גרמניה בתל אביב, הוא לרוב שנה ומעלה. תקבלו מאתנו הודעה ברגע שאישורכם/תעודתכם יגיע/תגיע.

עם זאת, שימו לב כי עליכם לפנות מיד לשגרירות גרמניה בתל אביב בהתקיים התנאים הבאים, גם בעת התהליך:

- למוסר.ת ההצהרה נולד.ת ילד.ה, לאחר מסירת ההצהרה לשם רכישת אזרחות גרמנית בהתאם לסעיף 5 StAG וטרם קבלת התעודה

- את.ה, המצהיר.ה נולדת בחו"ל, לאחר 31 בדצמבר 1999 ושוהה בחו"ל לצמיתות

יש לפנות בכתב לשגרירות גרמניה בתל אביב לפני יום ההולדת הראשון של הילוד.ה (דוא"ל יספיק). ייתכן שתתבקש.י להמציא, בהתקיים התנאים האמורים לעיל, אישור אודות הודעתך על לידת הילד.ה כדי להנחיל לו.ה  אזרחות גרמנית.

 מידע מפורט על כך נמצא בעלון המידע של רשות המנהל הפדראלי, ה- "Bundesverwaltungsamt" . לקבלת ייעוץ דרך השגרירות, נא למלא את השאלון הנ"ל ולשלוח אותו אלינו.

לתשומת לבכם: עבור אנשים שנולדו לפני ה- 24.05.1949 ולא רכשו את האזרחות הגרמנית עם לידתם עקב ההפליה על רקע מגדרי בגרסת חוק האזרחות דאז (RuStAG) ולצאצאיהם עדיין קיימת האפשרות להתאזרח לפי סעיף 14 לחוק האזרחות הגרמני.

 רכישה באמצעות לידה בגרמניה וחובת הבחירה

 החל משנת 2000 רוכשים ילדים להורים בעלי אזרחות זרה את האזרחות הגרמנית עם לידתם בגרמניה, אם אחד ההורים חי באופן חוקי וקבוע בגרמניה במשך שמונה שנים לפחות והוא בעל אישור שהייה בלתי מוגבל. באופן עקרוני, על ילדים אלה להחליט בין האזרחות הגרמנית לבין האזרחות הזרה של הוריהם בהגיעם לגיל 21 , במה שנקרא "חובת הבחירה". באמצעות החוק השני לשינוי חוק האזרחות שנכנס לתוקפו ב- 20.12.2014 צומצם חוג האנשים שעליהם מוטלת חובת הבחירה במידה ניכרת.

 מידע מפורט על כך ניתן למצוא באתר הרשות הממשלתית  Bundesverwaltungsamt.

רכישה באמצעות הכרת חוקיות / הסדרת מעמד חוקי

בתקופה שבין 01.01.1914 ועד 30.06.1998 ניתן היה לרכוש את האזרחות הגרמנית אם ההורים של ילד/ה שנולד/ה מחוץ לנישואין באו בברית הנישואין בשלב מאוחר יותר, באמצעות "הכרת חוקיות". ניתן היה להכריז על היותו/ה של ילד/ה חוקי/ת גם ע"י הכרה שנעשתה בבית משפט. כעיקרון רכישת האזרחות הגרמנית מתנהלת לפי הכללים החלים על ילדים שנולדים במסגרת ברית הנישואין.

התקנה נמחקה מהחוק ברובה החל מ- 01.07.1993 וכליל וללא תחליף החל מ- 01.07.1998.

 רכישה באמצעות נישואין

 נשים בעלות אזרחות זרה שנישאו לגבר גרמני, רכשו את האזרחות הגרמנית באופן אוטומטי מ- 01.01.1914 ועד 31.03.1953.

לגבי נשים בעלות אזרחות זרה שנישאו לגבר גרמני בין 01.04.1953 ו- 23.08.1957 היו קיימות תקנות מיוחדות.

אם בני הזוג נישאו בין 24.08.1957 ו- 31.12.1969 הייתה קיימת אפשרות לרכישת האזרחות הגרמנית בעת הנישואין או לאחר מכן באמצעות הצהרה.

מאז 01.01.1970 נישואין אינם נחשבים עוד לסיבה לרכישת האזרחות הגרמנית. ממועד זה בני זוג של אזרחים גרמנים החיים מחוץ לגרמניה יכולים להתאזרח רק לפי התנאים הכלליים המופיעים בסעיף 14 לחוק האזרחות.

 סיבות נוספות לרכישת האזרחות

 גרמנים מגרמניה המזרחית לשעבר היו ובדרך כלל והינם עדיין אזרחי גרמניה. תקנות מיוחדות קיימות גם עבור בני קבוצות המיעוטים הגרמנים במרכז- ובמזרח אירופה, שייתכן וקיבלו את האזרחות הגרמנית באמצעות התאזרחות קבוצתית במהלך תקופת מלחמת העולם השנייה.

לראש העמוד