Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

אישורי הכנסה ואישורי חיים 

Einkommensbescheinigung und Lebensbescheinigung

Einkommensbescheinigung und Lebensbescheinigung, © Colourbox

מאמר

אישורי הכנסה

אחת לשנה רשויות הפיצויים שולחות אל מקבלי הקצבאות טופס אישור הכנסה (בצבע תכלת, ירוק או ורוד). הינך מתבקש להצהיר בו על הכנסותיך ותשלומי קצבאות נוספים, כמו כן יש לרשום את הכנסות וקצבאות בן / בת הזוג.

יש למלא את הטופס ולשלוח אותו בחזרה אל רשות הפיצויים.

 אין צורך להגיע לשגרירות על מנת לטפל במילוי הטופס.

אישורי חיים  

מקבלי פנסיה בעלי מספר תעודת זהות ישראלי שמקום מגוריהם בישראל הינם חלק ממאגר מידע דיגטלי, והם פטורים מהגשה שנתית של אישור חיים . (לכן הם לא מקבלים יותר טפסים עבור "אישור חיים".) הסדר זה אינו כולל קצבת אלמן / אלמנה, שעבורה נדרשים להמציא אישור שנתי על המעמד האישי העדכני.

שילומי פיצויים – רנטה

מקבלי קצבאות שתשלומי הרנטה שלהם מגיעים מהאנובר, מינכן וסארבורג, משתתפים באופן אוטומטי בבדיקה דיגיטלית של מאגר הנתונים. לגבי ויסבאדן נדרשת הצהרה מתאימה שעדיין ניתן למסור גם היום. כל יתר המשרדים המטפלים בפיצויים, ברלין, דיסלדורף, פלבאך, המבורג, סארבריקן, ועידת התביעות וכו' עדיין ממשיכים לשלוח אחת לשנה אישורי חיים. 

חשוב: על מנת להבטיח את המשך תשלום הרנטה, חייבים להחזיר לרשות הפיצויים בדואר כל אישור חיים שנשלח אליך כשהוא מאושר ע"י הגורמים המוסמכים.

גורמים מוסמכים לאימות האישור 

אימות האישור נעשה בדרך כלל על ידי גורמים ממלכתיים ישראלים ורק במקרים חריגים על ידי השגרירות. 

בישראל ניתן לקבל את אימות האישור בלשכות מרשם האוכלוסין (משרד הפנים), משרד האוצר (הלשכה לעינייני פיצויים אישיים מחו"ל), נוטריון שאינו ולא היה מיופה הכח של האדם שזכאי לקבל את הקצבה, מנהלות הקיבוצים עבור החברים, לעיתים במוסד הפיננסי בו מתנהל חשבון הקצבה או במקרים חריגים בשגרירות גרמניה בתל אביב. 

אישורי חיים עבור פנסיה סוציאלית ניתן לאמת גם בביטוח לאומי. אנא שימו לב להנחיות המופיעות בגב הטופס לאישור חיים. רשויות הפיצויים גם מקבלות אישור חיים באנגלית שהונפק ע"י משרד הפנים הישראלי. אישור כזה צריך לשלוח במקור בצירוף טופס אישור החיים שנשלח אליך אל המוסד המטפל ברנטה. 

לתשומת לבכם: האדם הזכאי לתשלום קצבה צריך להזדהות בשגרירות גרמניה ע"י הצגת תעודת זהות שלמה או דרכון בתוקף.


לראש העמוד