Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

מאסרים/מעצרים

21.02.2018 - מאמר

על פי אמנת וינה חייבות הרשויות הישראליות לידע את שגרירות גרמניה מיד כאשר אסיר/עציר אזרח גרמניה דורש זאת. למרבה הצער לא כל שוטר בקיא בתוכן אמנה בינלאומית זו. במקרה של מעצר יש לעמוד על כך שיאפשרו לאסיר/עציר לידע את הנציגות הגרמנית הדיפלומטית הקרובה.

בישראל לא קיימת חובת ייצוג באמצעות עורך דין, אולם ברוב המקרים מומלץ לשכור עורך דין מורשה בישראל לשם ייצוג בבית משפט. עורך דין מטעם הסנגוריה הציבורית שלא ידרוש שכר עבור הייצוג, יועמד לרשותו של נתבע רק במקרים מסוימים. (למשל כאשר מדובר בקטינים או עברות עליהן עשוי להיגזר עונש מאסר של מעל לעשר שנים וכו'.)

לחילופין או במקרים בהם לא יועמד סניגור ציבורי לרשות הנתבע, רשאי זה לשכור שירותי עורך דין על חשבונו ועל פי בחירתו. השגרירות תסייע בכך.

פקיד הקונסוליה רשאי לבקר אזרחים גרמניים השרויים במאסר/מעצר בבית הכלא ולהתכתב עמם. הפקיד יבחן את סיבות המאסר/מעצר, אם היחס כלפי האסיר/עציר תקין ואם המזון והטיפול הרפואי מניחים את הדעת. אם ירצה זאת האסיר/עציר, השגרירות תיידע את קרובי משפחתו.

לשגרירות אין דרך להשפיע על ההליך הפלילי כשלעצמו.

אם בבעלותך שתי אזרחויות – אזרחות ישראלית בנוסף לאזרחות הגרמנית, הסיוע הקונסולארי מוגבל – אם בכלל אפשרי. הרשויות הישראליות מתייחסות לאסירים/עצירים בעלי אזרחות גרמנית וישראלית כאל אזרחים ישראלים גרידא.


לראש העמוד