Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

אזרחות

Staatsangehörigkeitsausweis

Staatsangehörigkeitsausweis, © Ute Grabowsky / photothek.net

01.12.2017 - מאמר

מידע כללי

חוק האזרחות הגרמנית מבוסס על "עקרון המוצא המשפחתי". זאת אומרת שהאזרחות הגרמנית לא נרכשת ע"י לידה בגרמניה, אלא על בסיס אזרחותו הגרמנית של אחד ההורים.

מלבד עיקרון המוצא ניתן לרכוש אזרחות גרמנית באמצעות התאזרחות או בגין סיבות אחרות.
בהמשך נפרט מידע אודות הליך שימור האזרחות ואבדן האזרחות הגרמנית.


עדכונים

תקנות מיוחדות להתאזרחות חלות על נרדפי המשטר הנאצי שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם על רקע גזע, דת או השקפות פוליטיות בתקופה בין ה-30 בינואר 1933 ל-8  במאי 1945. אנשים אלה וצאצאיהם זכאים להתאזרחות לפי סעיף  116/II/1 בספר החוקים – חוק היסוד GG במסגרת הפיצויים.

מידע מקיף על נושא זה ניתן למצוא באתר רשות המנהל הפדראלי, ה- "Bundesverwaltungsamt".

עם החלטת בין הדין החוקתי הפדראלי מה- 20.05.2020 – 2 BVR 2628/18 – הורחב מעגל הזכאים לפי סעיף 116/II/1 בספר החוקים GG.

מעכשיו נחשבים כצאצאים לפי סעיף 116/II/1 בספר החוקים GG גם

ילדים שנולדו במסגרת נישואין לפני ה-01.04.1953 לאימהות גרמניות שאזרחותן נשללה מהן בכפיה ואבות שאינם אזרחים גרמניים

ילדים שנולדו מחוץ למסגרת נישואין לפני ה- 01.07.1993 לאבות גרמניים שאזרחותם נשללה מהם בכפיה ואימהות שאינן אזרחיות גרמניות.

פונים העונים על הקריטריונים הנ"ל ובקשתם להתאזרחות לפי סעיף 116/II/1 בספר החוקים GG נדחתה בעבר לפי החוק שהיה בתוקף עד כה, רשאים להגיש בקשה מחודשת באופן בלתי רשמי. השגרירות/הקונסוליה הכללית תשמח לסייע להם בהגשת הבקשה.

הקלות בתהליך ההתאזרחות של נרדפי הנאצים לפי סעיף 14 בחוק האזרחות

ב-30 באוגוסט 2019 הוציא משרד הפנים הגרמני לפועל שתי תקנות נרחבות המאפשרות הקלות בתהליך ההתאזרחות לצאצאיהם של נרדפי נאצים גרמניים החיים מחוץ לגרמניה ושאין להם זכאות להתאזרחות לפי סעיף 116 II בספר החוקים GG. פרטים על ההקלות ניתן למצוא בהודעה לעיתונות של משרד הפנים, הבנייה והמולדת הגרמני.

מעגל הזכאים כולל בין היתר ילדים שההורה הגרמני שלהם רכש אזרחות זרה בעקבות צעדי רדיפה של הנאצים ואיבד את אזרחותו הגרמנית. הדבר תקף גם לגבי ילדים שאמותיהם שהיגרו בגין הרדיפות ואיבדו את אזרחותם הגרמנית לפני הראשון באפריל 1953 בעקבות נישואיהן לגבר זר. אפשרות ההתאזרחות עומדת גם לצאצאיהם של ילדים אלה.

מידע נוסף על התאזרחות של צאצאיהם של נרדפי הנאצים ניתן למצוא גם באתר רשות המנהל הפדראלי, ה- "Bundesverwaltungsamt".

 

אושר חוק חדש

ב- 25 ליוני 2021 אישרו הבונדסטאג והבונדסראט את החוק הרביעי לשינוי חוק האזרחות הגרמני. אולם החוק יכנס לתוקף רק לאחר שנשיא גרמניה יחתום עליו והוא יפורסם בעלון החוקים הפדרלי.

באמצעות החוק החדש תיווצר מסגרת חדשה לפיצוי של קורבנות הרדיפה הנאצית וצאצאיהם בתחום האזרחות. הצעת החוק כוללת הקניית זכויות חוקיות להתאזרחות לאנשים שבעקבות צעדי רדיפה של הנאצים איבדו את האזרחות הגרמנית או כלל לא קיבלו אותה ושטרם נקבעה להם זכאות לפי סעיף 116 , פסקה 2 של חוק היסוד. הזכאות להתאזרחות תעמוד גם לכל צאצאיהם של אותם האנשים .

מידע נוסף על הנושא ניתן למצוא בהודעה לעיתונות של משרד הפנים, הבנייה והמולדת.  

תשובות על שאלות לגבי הפרשנות המשפטית לפי החוק החדש ניתן יהיה לספק רק אחרי שיכנס לתוקף.

רכישת אזרחות מכוח ייחוס משפחתי

אנא שימו לב למידע הרשום למטה המתייחס לילדים שנולדו מחוץ לגרמניה ושהוריהם נולדו אף הם מחוץ לגרמניה, ב- או אחרי ה- 01.01.2000 . 

עלון מידע על אי רכישה מכוח לידה מחוץ לגרמניה, נא ללחוץ כאן

רכישה מכוח לידה במסגרת נישואין

ילדים שנולדו במסגרת נישואין בין ה- 01.01.1914 וה- 31.12.1963, רכשו את האזרחות רק דרך אביהם הגרמני.

ילדים שנולדו לאם גרמניה במסגרת נישואין, לאחר ה- 01.01.1964 ולפני ה- 31.12.1974, רכשו את האזרחות הגרמנית רק אם אחרת היו חסרי נתינות.

ילדים שנולדו במסגרת נישואין החל מ- 01.01.1975 רכשו את האזרחות הגרמנית, אם אחד ההורים היה גרמני.

לגבי ילדים שנולדו לאם גרמניה במסגרת נישואין לאחר ה- 01.04.1953 ולפני ה- 01.01.1975, וכבר הייתה ברשותם אזרחות, הייתה קיימת אפשרות להצהיר, כי ברצונם לקבל את האזרחות הגרמנית. המועד האחרון למסירת הצהרה זו חל ב- 31.12.1977 והסתיים כליל


רכישה מכוח לידה מחוץ לנישואין

ילדים שנולדו לאם גרמניה מחוץ לנישואין רוכשים את האזרחות הגרמנית דרך האם מאז 01.01.1914.

ילדים שנולדו לאב גרמני מחוץ לנישואין רוכשים את האזרחות הגרמנית החל מ- 01.07.1993, במקרה והייתה קיימת בין היתר הכרת אבהות תקפה.

ילדים שנולדו לאב גרמני מחוץ לנישואין לפני ה-  01.07.1993  יכולים לרכוש את האזרחות באמצעות הצהרה, אם האבהות הוכחה בפועל ואם מקום מגוריהם הרשמי הקבוע בשלוש השנים האחרונות הינו ברפובליקה הפדראלית של גרמניה. לכן ניתן למסור את ההצהרה הזו אך ורק במקום המגורים הגרמני. יש להתחיל את תהליך הוכחת האבהות לפני שמלאו לילד 23 שנים.

רכישה מכוח אימוץ

החל מתאריך 01.01.1977 קיימת האפשרות שהאזרחות הגרמנית נקנתה גם מכוח אימוץ ע"י הורה גרמני. שאלות נוספות יש להפנות לנציגות גרמניה אליה הינך משתייך.

לגבי ילדים שהורה גרמני אימץ בין ה- 01.01.1959 וה- 31.12.1976, הייתה אפשרות לרכוש את האזרחות הגרמנית באמצעות הצהרה עד לתאריך ה- 31.12.1979.


אי רכישה מכוח לידה מחוץ לגרמניה / "חתך בין-דורי"

ילדים שנולדו מחוץ לגרמניה, שהוריהם הגרמנים, כלומר אביהם או אמם אזרחי גרמניה, שנולדו מחוץ לגרמניה ב-01 בינואר 2000 ואילך, בעיקרון  אינם רוכשים יותר  את האזרחות הגרמנית. תקנה זאת אינה תקפה רק במידה והיא תהפוך אותם לאנשים חסרי נתינות או במקרה שההורים או ההורה מצהירים על הלידה בנציגות הגרמנית המוסמכת תוך שנה אחת. (בהתאם לסעיף 4 , פיסקה 4 בחוק האזרחות)

מידע נוסף


התאזרחות עפ"י זכאות לפי סעיף II 116 לספר החוקים GG

עלון מידע על התאזרחות

הוראות מיוחדות חלות לגבי נרדפי המשטר הנאצי מהם נשללה האזרחות הגרמנית בין ה- 30.01.1933 ל- 08.05.1945 על רקע גזע, דת או השקפות פוליטיות בתקופה שבין ה- 30.01.1933 וה- 08.05.1945. אנשים אלה וצאצאיהם זכאים בנסיבות מסויימות להתאזרחות. אם הינך משתייך לחוג האנשים האלה, אנא קרא את עלון המידע בנושא הזכאות להתאזרחות של רשות המינהל הפדראלי,ה- "Bundesverwaltungsamt".

במקרה של התאזרחות לפי סעיף 116 GG אין צורך לעבור מבחן התאזרחות .

לכל צאצא עומדת הזכות החוקית והוא יכול לדרוש את מימושה. כך יכול למשל הנכד להגיש בקשה להתאזרח (מחדש), מבלי שאביו / אמו ו/או סבו / סבתו ביקשו להתאזרח מחדש.

אם ברצונכם להעביר את המקרה שלכם לבדיקה, אנא שלחו את השאלון המצ"ב באמצעות דואר אלקטרוני לשגרירות גרמניה.
אנא וודאו שצירפתם את המסמכים הנחוצים לטיפול, כגון צילום דרכון, מסמך המעיד על אזרחות גרמנית של אבות המשפחה. השגרירות תבדוק את המקרה שלכם ותודיע לכם לאחר מכן, מה האפשרויות העומדות בפניכם לגבי התאזרחות מחודשת וגם תנחה אתכם, איך לפעול בהמשך. תקבלו מכתב בנושא זה תוך שלושה שבועות.

הרשות הממשלתית בגרמניה האחראית  לבקשת ההתאזרחות שלכם נמצאת בעיר קלן ונקראת

Bundesverwaltungsamt Köln.

באתר האינטרנט שלה ניתן למצוא מידע נוסף.

שאלון לבדיקת זכאות להגשת בקשה לאזרחות גרמנית

קביעת תור להתאזרחות

ברגע שתתקבל החלטה חיובית בנושא ההתאזרחות שלכם, תודיע לכם השגרירות, שאתם יכולים לקבוע תור, כדי שיעבירו את התעודה הרשמית לידיכם. את התור יש לקבוע כאן


עדכונים

בעקבות החלטת בית המשפט החוקתי הפדראלי של גרמניה מתאריך 20.05.2020 – 2 BvR 2628/18 הורחב חוג הזכאים לאזרחות לפי סעיף 116 לספר החוקים II GG.

מעכשיו נחשבים כצאצאים במובן חוק ההתאזרחות גם

ילדים שנולדו במסגרת נישואין לפני ה-01.04.1953 לאימהות גרמניות שאזרחותן נשללה מהן בכפיה ואבות שאינם אזרחים גרמניים

ילדים שנולדו מחוץ למסגרת נישואין לפני ה- 01.07.1993 לאבות גרמניים שאזרחותם נשללה מהם בכפיה ואימהות שאינן אזרחיות גרמניות.

לפיכך אין יותר צורך להסתמך על אפשרויות התאזרחות שהיו קיימות לפי סעיף 14 בחוק האזרחות בשילוב הוראות משרד הפנים, הבנייה והמולדת הגרמני מהתאריכים 28.03.2012 ו- 30.08.2019.

פונים העונים על הקריטריונים הנ"ל ובקשתם להתאזרחות לפי סעיף 116 לספר החוקים II GG נדחתה בעבר לפי החוק שהיה בתוקף עד כה רשאים לפנות לשגרירות בכל עת.

התאזרחות על פי שיקול דעת

התאזרחות על פי שיקול דעת אפשרית כאשר יש למגיש/ת הבקשה זיקה מיוחדת לגרמניה מכמה היבטים וכאשר קיים עניין ציבורי בהתאזרחותו/ה. לזיקה מיוחדת כזו ייחשבו לדוגמא בן או בת זוג גרמני, קרובי משפחה, שהייה ממושכת בגרמניה, בעלות על מקרקעין בגרמניה, למידה בבית ספר גרמני וכו'.

יסוד העניין הציבורי נשקל עקרונית על פי שליטה טובה של מגיש/ת הבקשה בשפה הגרמנית, היכולת להתפרנס בעצמו/ה, נכונותו/ה לוותר על האזרחות בה החזיק/ה עד כה ועמידתו/ה בתנאים הדרושים לאזרחות.

ב- 29.08.19 פרסם המשרד הפנים, הבינוי והמולדת הפדרלי הודעה לעיתונות אודות הקלות בהליך ההתאזרחות על פי שיקול דעת, עבור אנשים שמסיבות משפטיות לא יכלו לבסס את בקשתם להשבת אזרחותם והתאזרחות על סעיף 116 פסקה 2 הגרמני (GG), למרות שקיים יסוד דומה של עוול שנעשה.  

הזכאים להקלות הם:

 - ילדים, שההורה הגרמני שלהם רכש אזרחות זרה בהקשר לרדיפות הנאצים, ואיבד את אזרחותו הגרמנית; קבוצה זו כוללת גם ילדים שאימהותיהם שהיגרו עקב הרדיפות, ובהתאם לסעיף 17 מספר 6 לחוק הרייך והאזרחות (בגרסה הישנה) RuStAG a.F. איבדו לפני ה-1 באפריל 1953 את אזרחותן הגרמנית עקב נישואין לגבר שאינו אזרח גרמני,

וכן צאצאיהם עד ל"חיתוך הדורות" שנוסף בתאריך 1 בינואר 2000 בהתאם לסעיף 4 פסקה 4 לחוק האזרחות (StAG). הדבר תואם לתחולת סעיף 116 פסקה 2 לחוק היסוד הגרמני (GG).

 בנציגויות גרמניה במדינות זרות ניתן להגיש בקשות לאלתר.

 

אם ברצונך ליזום את בדיקת המקרה שלך, הנך מתבקש/ת למלא את השאלון המצורף בהמשך ולשולחו בדוא"ל לשגרירות. אנא וודא/י שהטפסים הדרושים מצורפים (העתק דרכון, הוכחה לאזרחות הגרמנים של ההורים/הסבים). השגרירות תבחן כל מקרה לגופו ותיידע אותך על האפשרות להתאזרחות וכיצד עליך להתקדם. לכל פונה תשלח הודעה בדוא"ל במהלך שלושה שבועות.

 שאלון לבירור האפשרות להגיש בקשת התאזרחות.

באתר רשות המנהל הפדראלי מותקן דף מידע על ההקלות בהליך ההתאזרחות לצאצאי נרדפי הנאצים.

מידע נוסף באנגלית

בהתאזרחות של מי שנולד לפני תאריך 01.01.1975 כילד החוקי של אם גרמניה ואב בעל אזרחות זרה נשואים

באמצעות תקנה חדשה החליט משרד הפנים בגרמניה, לאפשר טיפול מועדף בפונים מתוך חוג האנשים כדלקמן:

התאזרחות של מי שנולד לפני תאריך 01.01.1975 כילד החוקי של אם גרמניה ואב בעל אזרחות זרה נשואים

:כאשר ביום היוולדו  הייתה אמו

א) בעלת אזרחות גרמנית

ב) או שאזרחות אמו נשללה ממנה עקב נישואיה לאזרח זר, בהתאם לחוק שהיה בתוקף באותה עת

ג) או שאזרחות אמו נשללה ממנה עוד לפני נישואיה על רקע דעות פוליטות, גזע או דת בין 30.01.1933 ועד 08.05.1945.

 בתנאים המפורטים בהמשך ניתן אישור לקיום אינטרס ציבורי בהתאזרחות: יכולת פרנסה, קשרים לגרמניה, העדר תיק פלילי, הצהרת שמירת אמונים לסדר חברתי דמוקרטי וחופשי ביסודו.

אין התייחסות להזדמנויות קודמות להתאזרחות שלא נוצלו.

במקרה של התאזרחות מסוג זה, הנחת היסוד הינה שלמגיש הבקשה שליטה שוטפת בשפה הגרמנית.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות ישירות לרשות הממשלתית האחראית בקלן - Bundesverwaltungsamt Köln – או לשגרירות גרמניה בה מוגשת הבקשה.

התאזרחות למי שנולד לפני תאריך 01.07.1993 כילד מחוץ למסגרת הנישואין של אב גרמני ואם בעלת אזרחות זרה

משרד הפנים הגרמני הרחיב את ההוראה מתאריך 28 במרץ 2012, תוך התייחסות לכל השיקולים המפורטים בה, לחוג האנשים הנ"ל ויצר גם עבורם אפשרות למסלול התאזרחות מועדף.

ילדים שנולדו מחוץ למסגרת הנישואין לפני תאריך 01.07.1993  לאב גרמני ואם בעלת אזרחות זרה , כל עוד

א) האב היה בעל אזרחות גרמנית ביום הלידה

או היה זכאי להתאזרח לפי סעיף 116 לספר החוקים II GG

ובנוסף

ב) הכרת האבהות או הוכחה בפועל של האבהות לפי החוק הגרמני תקפה והושלמה לפני שמלאו לילד 23 שנים.

בתנאים המפורטים בהמשך ניתן אישור לקיום אינטרס ציבורי בהתאזרחות. אין התייחסות להזדמנויות קודמות להתאזרחות שלא נוצלו.

במקרה של התאזרחות מסוג זה, הנחת היסוד הינה שלמגיש הבקשה שליטה שוטפת בשפה הגרמנית.

לקבלת מידע נוסף נא לפנות ישירות לרשות הממשלתית האחראית בקלן - Bundesverwaltungsamt Köln – או לשגרירות גרמניה בה מוגשת הבקשה.

תעודה המעידה על אזרחות גרמנית

הליך בדיקה

במסגרת הליך הבדיקה של  האזרחות הגרמנית, בודקת רשות המינהל הפדראלית המוסמכת, ה- "Bundesverwaltungsamt", אם הינך בעל אזרחות גרמנית. הבדיקה תעלה, מתי ואיך רכשת את האזרחות הגרמנית ואם לא איבדת את האזרחות הגרמנית.

אם ניתן לאמת שיש לך אזרחות גרמנית, תונפק לך תעודה המעידה על אזרחות גרמנית, "תעודת אזרחות".

טופס F: טופס בקשה לבני 16 ומעלה

קטינים מעל גיל 16 נחשבים כשווי מעמד לבגירים בענייני חוק האזרחות; עליהם למסור את כל הצהרותיהם בעצמם.

טופס FK: טופס בקשה לילדים מתחת לגיל 16

במקרה של בקשת קטין, כל האפוטרופוסים החוקיים חייבים לחתום על הבקשה.

נספח V: מידע על אבות גרמנים

דף להשלמת מידע במקרה שהאזרחות הגרמנית נובעת מהשורשים המשפחתיים או מאימוץ.

ייפוי כוח להשלמת הליך בענייני אזרחות

נא למלא את הטפסים בכתב קריא ובשפה הגרמנית.

את הטפסים ניתן למצוא גם באתר רשות המינהל הפדראלית,

 אילו מסמכים דרושים ואילו מסמכים צריך לצרף לבקשה?

תמיד יש לצרף צילום פשוט של מסמך הזיהוי / הדרכון הגרמני והזר (אם קיים) האחרון / העדכני שיש בידך. על המסמך לכלול את צילומי הדפים בהם נראית תמונתך ובהם נמצאים הפרטים האישיים שלך.

הגשת מסמכים נוספים תלויה בסיבה עלייה מתבססת רכישת האזרחות שלך. הסיבה השכיחה לרכישת האזרחות היא היותך צאצא לאבות גרמנים. אירועים רבים מחיי מגיש הבקשה, אך גם בחיי אבותיו, יכולים להיות ברי משמעות לגבי רכישה או איבוד האזרחות הגרמנית. הדבר יכול להיות כרוך באירועים אישיים ומשפחתיים (כגון לידה או נישואין) ו/או בהתפתחויות פוליטיות או חוקיות (כגון התאזרחות קבוצתית במהלך מלחמת העולם השנייה או רכישת אזרחות זרה).

לפני הגשת בקשה להנפקת תעודת אזרחות בשגרירות גרמניה, יש לעיין בעלון המידע של רשות המינהל הפדראלית,
ה- "Bundesverwaltungsamt". אם יש לך שאלות נוספות, שגרירות גרמניה תשמח לעמוד לשירותך.


 איך להגיש את המסמכים?

תעודות רשמיות יש להציג במקור או כצילום רשמי שהינו העתק נאמן למקור או העתק בעל אישור נוטריוני. על הצילומים להציג את המסמך בשלמותו, כלומר את צידו הקדמי ואת צידו האחורי. לא מכירים בצילומים והעתקים לא מאושרים. תעודות המקור ניתן להחזיר רק בסיום התהליך אם דרשת זאת במפורש. לכן אנו ממליצים לשלוח אך ורק העתקים בעלי אישור מתאים. בנוסף הינך מתבקש לצרף סט שלם של צילומים פשוטים (ללא אישורים) הכוללים את טופס הבקשה והמסמכים המצורפים.

אם המסמכים לא כתובים בשפה הגרמנית או בשפה האנגלית, הינך זקוק גם לתרגום  המסמך לגרמנית ע"י מתרגם מוסמך (אישור נוטריוני) בצירוף אישור על נאמנותו למקור.

אנא, שימו לב למידע הנוסף של (בעלון לעיל).


איזה אגרות גובים?

התהליך מותנה בתשלום אגרה. עלות האגרה לבדיקת אזרחות גרמנית כולל הנפקת תעודת אזרחות הינה בדרך כלל 25 אירו, וגובים את הסכום בעת ההחלטה בעניין הבקשה. שלילת הבקשה תעלה 18 אירו. גם אם אתה מושך את הבקשה לאחר שכבר החל הטיפול בה, יהיה עליך לשלם 18 אירו.


המשך החזקת האזרחות הגרמנית

מי שרוכש אזרחות זרה ולא רוצה לאבד את האזרחות הגרמנית, יכול להגיש בקשה להמשך החזקת האזרחות הגרמנית. מתן האישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית הינה החלטה לפי שיקול דעת.

במדינות רבות, בהן ישראל, רכישת האזרחות המקומית נכנסת לתוקפה עם הגשת הבקשה , ולכן גורמת לאיבוד האזרחות הגרמנית. משום כך, כדי להבטיח את המשך החזקת האזרחות הגרמנית מומלץ להגיש בקשה לרכישת האזרחות הזרה  רק לאחר שקיבלת לידייך את האישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית! אחרת תאבד את אזרחותך הגרמנית עם ההתאזרחות.


מקרה יוצא דופן – עלייה לישראל

עקרונית אין יותר צורך באישור להמשך החזקת אזרחות גרמנית במקרה של רכישת האזרחות הישראלית במסגרת העלייה לישראל.


לתשומת לבכם:
הסדר מיוחד זה אינו תקף אם סירבתם פעם בעבר לקבל את האזרחות הישראלית במסגרת הליך העלייה לישראל (לפי סעיף 2 (ג) 2 לחוק האזרחות הישראלי) ולכן לא התאזרחתם באופן אוטומטי תוך שלושה חודשים מרגע הגשת בקשה לתעודת עולה.

לכן במקרים אלה, אם אינכם רוצים לאבד את אזרחותכם הגרמנית, יש צורך בהגשת בקשה להמשך החזקת האזרחות הגרמנית בעוד מועד, אם ברצונכם לקבל את האזרחות הישראלית במועד מאוחר יותר, כיוון שהדבר נחשב כבקשה לרכישת אזרחות זרה.

דרך פעולה

הינך מעוניין להגיש בקשה על המשך החזקת האזרחות הגרמנית? אנא קרא את עלון המידע המצ"ב של רשות המינהל הפדראלי,
ה-"Bundesverwaltungsamt" בקלן. רשות המינהל הפדראלית,
ה-("Bundesverwaltungsamt "BVA) בקלן הינה הרשות האחראית על פניות מגרמנים החיים דרך קבע בארץ זרה.

נא שלחו לשגרירות את המסמכים הבאים:

  • בקשה שמולאה בשלמותה עם הסבר מפורט לסעיפים 5 ו- 6
  • העתק מאושר של דרכונכם (העמוד עם התמונה + העמוד עם הוויזה הישראלית) ניתן לבצע את האישור אצל נוטריון על פי בחירתכם או בשגרירות -
  • במידת הצורך מסמכים נוספים לאימות המידע שמסרתם או על רכישת האזרחות הגרמנית
  • אישור של הרשויות הישראליות שעד כה לא רכשתם את האזרחות הישראלית - ניתן לקבל במשרד הפנים,
  • העתק של כל המסמכים שהוגשו

חוות דעת של השגרירות

מכיוון שהשגרירות צריכה למסור חוות דעת בדבר בקשתך, יתכן שלאחר קבלת המסמכים  נזמן אותך לשיחה בשגרירות. רק לאחר שתקבל את האישור על המשך החזקת האזרחות, תוכל להגיש בקשה לרכישת האזרחות הישראלית, אם אינך רוצה לאבד את האזרחות הגרמנית. מניסיונינו עולה , כי עד לקבלת התעודה המאשרת את המשך החזקת האזרחות הגרמנית, יחלפו כשנה וחצי .נסיבות נוספות לרכישת אזרחות

רכישה מכוח נישואין של אזרחית זרה עם אזרח גרמני

נשים מארצות זרות, שנישאו לבעל גרמני, קיבלו אוטומטית אזרחות גרמנית בין התאריכים 01.01.1914 ו- 31.03.1953.

על נשים מארצות זרות, שנישאו לבעל גרמני בין התאריכים 01.04.1953 ו- 23.8.1957 חלו תקנות מיוחדות.

במקרה של נישואין בין ה- 24.08.1957 וה- 31.12.1969 הייתה קיימת אפשרות לרכוש את האזרחות הגרמנית במעמד הנישואין או לאחר מכן באמצעות הצהרה.

החל מ- 01.01.1970 נישואין אינם מהווים יותר יסוד אוטומטי לרכישת האזרחות הגרמנית. החל מתאריך זה זוכים בני זוג של אזרחים גרמניים רק להקלות בתהליך ההתאזרחות.

רכישה מכוח ישיבה

בתאריך 28.08.2007 נכנסו לתוקף שינויים בחוק האזרחות. עיקרי התקנות החדשות עוסקים בהחלת "הסדר רכישת אזרחות מכוח ישיבה". אם הממסד הגרמני התייחס אליך במשך 12 שנים כאל גרמני עפ"י חוק האזרחות, מבלי שגרמת להתייחסות זו, הינך יכול להסתמך על עקרון תום לב. זאת אומרת: אם הנפיקו לך במהלך תקופה זו ומעבר לה ברציפות תעודות זיהוי גרמניות או תעודות אזרחות גרמניות, אזרחותך הגרמנית נקנית אוטומטית מכוח ישיבה.

רכישה מכוח הסדרת מעמד החוקי

הסדרת מעמד חוקי הינה כניסתם לברית הנישואין של הורים לילד שנולד מחוץ לנישואין, לאחר לידת ילד זה. הסדרת מעמד חוקי יכולה להיעשות גם ע"י החלטת בית משפט, שהכריז כי מדובר בילד חוקי. רכישת האזרחות הגרמנית תעשה באופן עקרוני עפ"י התקנות החלות על ילדים שנולדו במסגרת נישואין.

בין התאריכים 01.01.1914 ו- 30.06.1998 ניתן היה לרכוש את האזרחות הגרמנית גם מכוח "הסדרת מעמד חוקי". תקנה זו נמחקה בחלקה הגדול מספר החוקים ב- 01.07.1993  ונמחקה לחלוטין ב- 01.07.1998. שאלות נוספות יש להפנות לנציגות גרמניה אליה הינך משתייך.

בית הדין הגבוה הגרמני לענייני מינהל בלייפציג קבע בפסק דינו הנ"ל, כי הוראות החוק לאיבוד האזרחות הגרמנית במקרים של הסדרת מעמד חוקי של אזרח זר, אינן חלות יותר ולא ניתן להחילן למפרע מ- 01.04.1953.

כיוצא בזה, ילדים שנולדו לאם גרמניה מחוץ לנישואין ושאב בעל אזרחות זרה הסדיר את מעמדם החוקי לאחר ה- 31.03.1953, לא איבדו את אזרחותם הגרמנית.


אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית

הנפקת אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית (אישור שאינך אזרח גרמני).

אם הינך חי מחוץ לגרמניה וזקוק לאישור שאינך אזרח גרמני,  יכולה רשות המינהל הפדראלית, ה- Bundesverwaltungsamt (BVA)
בקלן לבדוק בהמשך לבקשתך, אם אכן אינך אזרח גרמני, ובהתאם לכך להנפיק לך אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית.

אנא, קרא בעיון את עלון המידע של רשות המינהל הפדראלית, ה-Bundesverwaltungsamt לפני הגשת בקשה.

עלון מידע של רשות המינהל הפדראלית בנושא על אי רכישת אזרחות גרמנית

בקשה להנפקת אישור על אי רכישת אזרחות גרמנית

איבוד האזרחות הגרמנית

חוק האזרחות הגרמני  מציין סיבות רבות לאיבוד האזרחות - בין היתר קבלה מרצון של אזרחות זרה  או ההצטרפות לכוחות מזוינים זרים. אולם, במקרים מסוימים ניתן להנפיק אישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית.

 
איבוד מכוח נישואין

נשים גרמניות, שנישאו לאזרח זר לפני ה- 23.05.1949, איבדו את אזרחותן הגרמנית, גם אם כתוצאה מכך נותרו חסרות נתינות. במקרים מסוימים ניתן לאזרח אותן מחדש. לפרטים בעניין זה, אנא פנו לשגרירות גרמניה.

נשים גרמניות, שנישאו לאזרח זר בין התאריכים 23.05.1949 ו- 31.03.1953, איבדו את אזרחותן הגרמנית אך ורק אם כתוצאה מכך לא נותרו חסרות נתינות. מאז ה- 01.04.1953 נישואין לאזרח זר אינם מהווים יותר סיבה לאיבוד האזרחות.

 
איבוד מכוח קבלת אזרחות זרה

הסיבה השכיחה ביותר לאיבוד האזרחות הגרמנית הינה קבלת אזרחות זרה בעקבות הגשת בקשה אישית. גם העלייה לישראל ורכישת האזרחות הישראלית הכרוכה בכך יכולות במקרים מסוימים להביא לידי איבוד האזרחות הגרמנית. במקרה הצורך ניתן להגיש בקשה לקבלת אישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית באמצעות שגרירות גרמניה, לפני שרוכשים את האזרחות הישראלית.

לכן רצוי ליצור קשר בעוד מועד עם השגרירות לפני הגשת בקשה לאשרת עלייה או לחילופין קבלת אישור לעלייה או פתיחת הליכים רלוונטיים לעלייה. במקרה הצורך ניתן יהיה להוציא אישור על המשך החזקת האזרחות הגרמנית באמצעות השגרירות, לפני רכישת האזרחות הישראלית. (ראה למעלה)

עלון מידע על איבוד האזרחות הגרמנית


איבוד מכוח גיוס לצבא זר
בהתאם לסעיף 28 בחוק האזרחות הגרמני (StAG) , החל מ- 1 בינואר 2000 אזרח גרמני מאבד את נתינותו הגרמנית, כאשר הוא מתגייס מרצונו החופשי וללא הסכמה מטעם משרד ההגנה הגרמני או גוף המוסמך על ידו, לצבא זר או ארגון מזוין במעמד דומה של מדינה זרה, והוא מחזיק בו-זמנית גם באזרחות של מדינה זו.
 סיבה זו  לאיבוד האזרחות נגעה במיוחד לבעלי אזרחות כפולה גרמנית-ישראלית, שהתחייבו מרצונם החופשי לשרת בישראל מעבר לשרות החובה הקבוע בחוק, בתקופה שבין ה- 1 בינואר 2000 ל- 5 ביולי 2011, מבלי לקבל מראש את ההסכמה על פי סעיף 28 לחוק האזרחות הגרמני. בכך איבדו באופן אוטומטי את אזרחותם הגרמנית. איבוד האזרחות התרחש עם תחילת השרות הנעשה מרצון חופשי. ניתן היה למנוע את איבוד האזרחות, אם דאגו לקבל את הסכמת הרשויות הגרמניות המוסמכות לפני תחילת השירות שהתבצע מרצון חופשי.
ב- 6 ביולי 2011 השתנה החוק לגבי אזרחים גרמנים-ישראלים ומאז נכנסה לתוקף ההנחה שהאישור הנחוץ על פי סעיף 28 לחוק האזרחות ניתן באופן אוטומטי. משמעות הדבר, שאזרחים בעלי אזרחות כפולה גרמנית-ישראלית אינם מאבדים יותר את אזרחותם הגרמנית על פי סעיף 28 לחוק האזרחות, אם החלו בשרות שלהם מרצון חופשי לאחר 6 ביולי 2011. מאז 6 ביולי 2011 אין עוד צורך בהגשת בקשה לקבלת ההסכמה לפי סעיף 28 לחוק האזרחות.


איבוד מכוח אימוץ

החל מתאריך 01.01.1977, גם אימוץ של ילד גרמני ע"י הורים שהינם אזרחים זרים אלול להוות סיבה לאיבוד האזרחות הגרמנית. כיוצא בזה, ילדים שאומצו לפני תאריך זה ע"י הורים בעלי אזרחות זרה, לא איבדו את אזרחותם ככלל. לפרטים נוספים, אנא פנה לשגרירות גרמניה.

  
איבוד מכוח ויתור על האזרחות הגרמנית

אזרח גרמני רשאי לוותר על אזרחותו, אם הינו בעל אזרחויות מרובות. התנאי הוא, שהויתור לא יגרום לכך שיישאר חסר נתינות. על מנת להסדיר את הויתור, יש צורך בהצהרה בכתב. יש להתחשב במגבלות חוקיות מסיומות. בכל מקרה הויתור יכנס לתוקפו אך ורק, אם הרשות המוסמכת אישרה אותו והנפיקה תעודה מתאימה בעניין, שנמסרה למגיש הבקשה לויתור. אזרחים גרמנים, החיים בישראל ומעוניינים לוותר על אזרחותם הגרמנית, יכולים לשלוח את הצהרת הויתור לרשות המינהל הפדראלית המוסמכת, באמצעות השגרירות הגרמנית.

הצהרה בדבר ויתור על האזרחות הגרמנית

עלון מידע על ויתור האזרחות הגרמנית


לראש העמוד